Birkedommergården den senere Gammelgård matrikel 1a i Neder Fløjstrup

Gammelgård Neder Fløjstrup også kaldet Birkedommergården. Elmosevej 41 Matrikel 1a Neder Fløjstrup. Oprindelig bygget i 1691, udbygningerne i 1764 og 1774. Gården brændte i maj 1998. maleri 1929

Olle Christensen (1648-1733) er den første registrerede Birkedommer og besidder af gården.

Olle blev begravet 16. januar 1733 85 år gammel.

Skifte efter Olle Christensen
29 Oluf Christensen, birkedommer for Vilhelmsborg Birk i Neder Fløjstrup. 5.2.1733, fol.94B.
B: Oluf, handelsmand i Århus, afdøde Christen i Århus’ arvinger, Søren sst, Anne i Pøel, [enke efter Rasmus Nielsen sst, skifte 15.6.1730 lbnr.24].

Adkomst til gården efter Olle Christensen, man ser en familiemæssig sammenhæng med flere indgifte, man kan inddele i tre grupper, hvor Kirsten Øvlisdatter er forbindelsesleddet mellem gruppe ét og to, og Niels Jensen mellem gruppe to og tre. Den fremhævede tekst vise forældre/børn forholdet.

Rasmus Jensen, Overgård (1715-1772) ~ Maren Mikkelsdatter (- 1768)
Rasmus Mikkelsen (1734-1789) ~ 1761 Karen Rasmusdatter, Overgård (1738-1800) Peder Rasmussen (1771-1799) ~ 1794 Kirsten Øvlisdatter (1770-1839)

Rasmus Jensen (1764-1817) ~ Kirsten Øvlisdatter (1770-1839)
Niels Jensen (1797-1874) ~ 1826 Birthe Rasmusdatter (1802-1831)

Niels Jensen (1797-1874) ~ 1832 Maren Sørensdatter (1811-1889)
Rasmus Nielsen (1838-1913) ~ 1889 Mette Kirstine Jensen (1869-1940)
Svend Aage Jønsson (1897-1971) ~1918 Jenny Nielsen (1898-1986)

Olle overgiver sit fæste til Rasmus Jensen Overgaard fra Nølev i 1726

Fæstebrev Rasmus Jensen
”Jeg Christen Güldencrone Friherre af Wilhelmsborg, Herre til Leebeck, Moesgaard, Østergaard og Høÿgaard, Ridder, Kongl Majestæts Conference Raad og Deputeret for Financerne paa det Kongelige Rentecammer, Kiender og hermed Vitterliggiør at have Stæd og Fæste Saa og hermed stæder og fæster Rasmus Jensen Barnefød i Nöllef udi Hats Herrit, Een min Gaard i Neder Fløÿstrup udi Malling Sogn, som Birkedommer Olle Christensen sidst paaboede og til hannem Afstod bestaaende af Hartkorn Agger og Eng 8 Td, 5 Skp 2½ alb efter nÿe Landmaalings Matricul, hvor af forbenævnt Rasmus Jensen Svarer alle Kongl. Skatter og Contributioner som nu ere eller herefter Paakommende vorder, Samt ÿder dend der af gaaende Langilde og leverer i rette tide efter Jordebogen, som Sædvanlig haver været, dog maa den hvis der af til Olle Christensen for Birkedommer i øvrigt svarer aarlig og naar Olle Christensen ved død afgaar, er førnævnt Rasmus Jensen tilsagt Birkedommer tieneste at nÿde, lige som Olle Christensen paa samme fæste haver, Gaarden holder Rasmus Christensen vedlige og forbedrer, Til Indfæstning har Rasmus Jensen betalt Rigsdaler Courant, af 100 Sølv Rd til mig og af 50 Rd paa Wilhelmsborg til Morthen Jensen leveret, I øfrigt have Rasmus Jensen at rette sig efter hans Kongl. Majest. allernaadigste Lov og Forordninger, Samt være mig eller sit Herskab og Fuldmægtig Hørig og Lÿdig. Naar bemeldte Rasmus Jensen ovenstaaende Efterkommer, maa hand Bemeldte Gaard sin lifstid nÿde, bruge og beholde og besidde. Til bekræftelse under min Egen Haand og Friherlig Zigneth.
Kiøbenhafn den 21 December, Anno 1726 C. Güldencrone.”

Fæsteprotokollen Moesgaard Gods, Rasmus Jensens fæstebrev 13. januar 1726

Rasmus Jensen Overgaard overtager altså fæstet med den klausul, at han skal overtage hvervet som birkedommer ved sin forgængers død, der indgår ikke nogen bestemmelse om hoveri i fæstebrevet og landgilden er blot beskreven som den hidtil har været i Olle Christensens tid.


Moesgård gods Skifteprotokol 1719-1787

97 Maren Mikkelsdatter i Neder Fløjstrup. 30.1.1769, fol.194B.
E: Rasmus Jensen, forrige birkedommer. B: Kirsten g.m. Rasmus Nielsen Solgaard i Randlev, Anne Cathrine g.m. Anders Rasmussen sst, Karen g.m. Rasmus Mikkelsen på stedet, Kirstine Overgaard 29. Desuden nævnes afdødes bror Jens Mikkelsen, der døde for et halvt år siden i Christiania i Norge.

“Efter Forige Birkedommer Rasmus Jensens Hustrue Afgs Marren Michelsdatter i Nederfløÿstrup
Anno 1769 den 30. Januarii Som er 30. dag efter dødsfaldet med forige Birkedommer Rasmus Jensen i Nederfløÿstrup, hands Hustrue Afgangene Marren Michelsdatter Indfandt sig paa Høj og Velbaarne Kgl. Kammerherre og Baron Christian Friderich Guldencrone Friherre til Wilhelmsborg etc: Hands vegne forvalteren Søren Thierbye paa Wilhelmsborg i Sterfboen hos bemelte Rasmus Jensen som havde sin opholdssted hos Rasmus Mikkelsen i bemelte Nederfløÿstrup for at Registrere og Vurdere hvis Efterladenskab efter den Sl: afdøde bemelte til videre Skifte og Deling i mellem Enkemanden Rasmus Jensen og den Sl: Kones sammenaulede børn og arfinger som ere een Datter Kirsten Rasmusdatter gift med Rasmus Nielsen Soelgaard, een anden Datter Anne Kathrine Rasmusdatter gift med Anders Rasmussen begge i Randlef, Een Tredie Datter Karen Rasmusdatter gift med Rasmus Mikkelsen på stedet, og een Fierde Datter Kirstine Rasmusdatter 29 aar ugift, hvor da paa denne sidste Datters vegne siden Faderen som hendes Formÿnder er gl: og Skrøbelig var tilligemed Tilstæde hendes Svoger Rasmus Mikkelsen ligeledes og tillige paa hands Hustrues vegne, af de andre 2. Svigersønneer af Randlef var ingen tilstede blev med 2 tiltagne Vurderings Peder Vesten af Nederfløÿstrup og Peder Pedersen af Overfl: i Rasmus Jensens sammensteds foretagen og forrettet som følger:

Her følger en optælling og vurdering af Sengested, En egekiste, den salige kones gangklæder samt noget køkkenudstyr alt opgjort til: 16Rd 3₻ 12ß

“Enkemanden blev tilsport om mere at vedtegnes, hvor til hand svarede ikke noget
Bidrager da Boets Formue saal: til Penge 16Rd 3₻ 12ß”

Boets formue 16Rd 3₻ 12ß
Dertil kommer en arv fra hendes afdøde bror Jens Mikkelsen
i Christiania i Norge på

149Rd 2₻ 7ß
deraf blev betalt til Justitsråd Cortsens fuldmægtig Diderich Cortsen i
Horsens for havde umage med Arven at forskrive fra Norge

4₻
Igien til Indtægt148Rd 2₻ 7ß
Er Boens hele Indtægt165Rd 3ß

Derimod er boens udgift og afgang saaledes.
Den afdøde Marren Michelsdatters Begravelsesbekostning er af Sviger Sønnen Rasmus Mikkelsen bekostet ret efter Hands Contract ved Gaardens Tiltrædelse. Hvorefter og ikke heller noget til Enkemandens begravelse blev aftaget.

Den af S Anders Jensen i Kÿsing giorde fordring efter Enkemandens
Egenhændige Skriftlige Bevis af 14.de december 1735 er

29 Rd 1₻ 8 ß
Skiftets bekostning
Stemplet Papir til Skiftebrevet1 Rd
Skifte Salarium 1 prct1 2
Skriver Salarium1 3
Vurderingsmændende 3
Summa4 2
Summa afgang33Rd 3₻ 8ß
Bliver saa til Deling imellem Enkemanden og Arvingerne131Rd 2₻ 11ß
Bliver saa til Deling imellem Enkemanden og Arvingerne65Rd 4₻ 5½ß
og Børnene eller Arvingerne den anden halve part hvilke ere
Rasmus Nielsen Soelgaard i Randlef 16Rd 2₻ 9 3/8 ß
Anders Rasmussen i bemelte Randlef 16Rd 2₻ 9 3/8 ß
Rasmus Mikkelsen paa Stedet16Rd 2₻ 9 3/8 ß
Jfr. Stine Overgaard16Rd 2₻ 9 3/8 ß
udgiør65Rd 4₻ 5½ß

107 Rasmus Jensen, forrige birkedommer i Neder Fløjstrup. 11.2.1772, fol.204B. Enkemand efter [Maren Mikkelsdatter, skifte 30.1.1769 lbnr.97]. B: Kirsten g.m. Rasmus Nielsen Solgaard i Randlev, Anne Cathrine g.m. Anders Rasmussen sst, Karen g.m. Rasmus Mikkelsen på stedet, Kirstine 32.

Ifølge skifterne er der 4 overlevende børn Kirsten, Anne-Cathrine, Karen og Kirstine

Kirsten Rasmusdatter (1723-1891) gift med Rasmus Nielsen Solgaard i Randlev er min indgang, de er mine 3 tipoldeforældre efter min morfar Jens Solgaards 1884-1954) side.

Anne-Cathrine Rasmusdatter (1728-1784) gift med Anders Rasmussen (1735-1776) i Randlev

Kirstine Rasmusdatter (1740-1785) eller Stine Overgaard som hun blev kaldt forblev ugift og døde blot 44 år gammel i 1785, hun boede hos søsteren Karen og hendes mand Rasmus, fra skiftet: “at Jomfrue Stine Overgaard som i en Tid lang har opholdt sig hos Gaard-Beboer Rasmus Mikelsen i Neder Fløÿstrup”
Stine efterlod sig en ganske stor arv da hun døde, mere end 1200 rigsdaler, hun har tilsyneladende været aktiv i Christiania, det nuværende Oslo. Mere om det når hendes skifte er studeret nærmere.

Begravelse 19. januar 1785

Skifte Moesgård gods Skifteprotokol 1719-1787

Transkription skifte

170 Stine Overgaard, ugift i Neder Fløjstrup. 22.2.1785, fol.365.
A: søster Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Neder Fløjstrup, søster Kirsten Rasmusdatter, enke efter Rasmus Nielsen i Randlev. LV: Niels Pedersen i Neder Fløjstrup, søster Cathrine Rasmusdatter, død, var g.m. Anders Rasmussen i Randlev Hovgård. 2B: Rasmus 22, Anne 19. FM: stedfar Jens Møller i Randlev Hovgård.

Gammelgårds historie følger Kirstens søster, Karen Rasmusdatter (1738-1800) gift med Rasmus Michelsen (1734-1789). Svigersønnen Rasmus fra Stornor overtager fæstet på gården i 1761:

Fæstebrev Rasmus Michelsen
”Jeg Frederica Hedevig Albertine, Salig Baron Mathias Guldencrones efterladte Enke friherreinde af Goertz, Frue til Moesgaard, Rethwisch og Breiteneiche. Giøre vitterlig at ieg i min Søns Baron Christian Frideric Guldencrones formÿnderskab haver stæd og Fæste som ieg hermed Stæder og Fæster Rasmus Michelsen af Stor Nord den Gaard i Neder Fløjstrup som Birkedommeren Rasmus Jensen hidtil har haft i fæste og beboet, men nu formedelst alderdom og skrøbelighed haver afstanden, hvilken gaardens derved tilliggende Jorder er efter Nye Matricul bestaaende af Hartkorn Agger og Eng 3 Tdr, 5 Skp 2 Fjk 2 alb, hvor af foranførte Rasmus Michelsen svarer alle kongelige Skatter og  Contributioner som nu ere, eller og herefter Paakommende vorder, Saa og udi rette tide ÿder og Clarerer den der af gaaende aarlig Landgielde som er Rug 3 Tdr Biug 2 Fjk Haure ..Jord…  og Hoverie penge 9 Rdr hvad ogsaa skulde vorde befalet at giøre min eller … Laugeting … dog nu saa længe Rasmus Jensen Lever og Birkedommer Embedet besører og ikke heller i benæfnte tiid at hoveri af den foreskreven Landgielde om aaret svarrer til 12 Skp Rug. Gaardens Bÿgning haver hand at forbedre og i standsat     , og derfor i tiid udi god stand at holde, Jorden Redelig at dÿrke, giøde og handle, intet derfra at borttage eller Lade frakommen, næstfølgende vaar 50 piile at sætte og dennem der efter varlig at holde vedlige, Rede og forholde sig efter Hans Kongelige Majest Allernaadigste Love og Forordninger, som og at være sit Herskab og Fuldmægtig Hørig og Lÿdig alt under dette sit fæstes fortabelse og naar ovenmeldte Rasmus Michelsen det som skreven efterkomme maa hand bemeldte Gaard med sine tilliggende Jorder, sin Livstid nÿde, bruge, beholde og besidde, givet i Indfæstning 70 Rdr Til bekræftelse under min Haand og friherlig Signet.
Hamborg den 16. Januari 1761
FMatt Guldencrones Enke friformÿnder  Friherreinde af Goertz”

Moesgaard Skifteprotokol, Rasmus Michelsens fæstebrev 19. januar 1761

Rasmus Michelsen overtager fæstet på lempelige vilkår, der forettes ikke hoveri sålænge Rasmus Jensen Overgaard bestrider sit embede som birkedommer.
Arvtageren til Birkedommer embedet er Søren Thierbye fra Fulden Mølle, hvilket også fremgår af skiftet efter Rasmus Jensen Overgaard.

Vi finder familien ved folketællingen i 1787

Aarhus, Ning, Malling, Neder Fløjstrup, , 63, FT-1787
Rasmus Michelsen 52 gift Husbonde
Karen Rasmusdatter 49 gift Madmoder
Peder Rasmussen 15 ugift Barn
Maren Rasmusdatter 19 ugift Barn
Jakob Laursen 19 ugift Tjenestekarl
Maren Hansdatter 22 ugift Tjenestepige
Ane Nielsdatter 14 – Tjenestepige

Skifte efter Rasmus Michelsen: Vilhelmsborg gods Skifteprotokol 1780-1813

425 Rasmus Mikkelsen i Neder Fløjstrup. 19.11.1789, fol.168B, 181.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Mikkel Pedersen i Pøel. B: Kirsten g.m. Søren Rasmussen i Malling, Maren 20, Peder 18. FM: farbror Hans Pedersen i Storenor, Christen Jensen
Over Fløjstrup.

Ved Rasmus Michelsen død i 1789 overtages fæstet af hustruen Karen Rasmusdatter, sønnen Peder Rasmussen (1771-1799) overtager fæstet efter moderen Karen Rasmusdatter i 1794.

Fæstebrev Peder Rasmussen
”Neder Fløjstrup Peder Rasmussen
Friderich Julius Christian Baron af Güldencrone Friherre til Wilhelmsborg og Herre til Moesgaard – Kongelig Majestæts Kammerherre.
Giør Vitterligt: At jeg haver stedet og fæstet, ligesom jeg hermed steder og fæster til Bondekarlen Peder Rasmussen den Gaard paa mit Gods i Neder Fløjstrup under Hovedgaarden Moesgaard, som hans Moder afgangne Rasmus Michelsens Enke tilforn haver afstaaet.- Peder Rasmussen maae og skal altsaa strax tiltræde for nævnte Gaard der staar for Hartkorn 4 Td 6 Skp ,, 2 2/3 alb; foruden 2 Td 2 Skp Hartkorn, der tilhører mit Baroni Wilhelmsborg, og sammes Jorder ere særskildt afgælede ved Bÿens udskiftning.- Gaarden selv, med Hartkornet under Moesgaard, beholder han i fæste sin Livstid, saafremt han derved opfører sig i alle maader overensstemmende med fæstens almindelige bestemmelser: betaler alle Konglige contributioner i rette Tid, samt Landgilde til hver Martinidag, Penge 3 Rd 2 mark 5 skilling, Rug 6 Skp 3 3/4 Fjk, Bÿg 2 Td ½ Fjk, Havre 1 Td 1 Skp ½ Fjk.- Foretter en Halvgaards Hoverie til Hovedgaarden, naar jeg det forlanger med tre maaneders frist, ligesom ere at de andre Beboere i Bÿen forretter, efter de Bestemmelser der der indeholdes i Hoveriforeningen for Godset, som der skal følges paa begge Steder, men – saalænge han bliver Hov frie skal han betale Arbeidspenge 16 Rd, skriver sexten Rixdaler Aarlig i to eller tre Terminer, efter min nærmere Bestemmelse.- Holder Gaardens Bÿgning, Besætning og Inventarium i vedbørlig stand, saaledes som de Kongelige anordninger foreskriver, og i henhold til den Sÿnsforretning der bliver vedhæftet dette Fæstebrev- item bruger og dÿrker Gaardens Jorder forsvarlig. Wilhelmsborgs Hartkorn overlades ham, imod at han ogsaa, i hensigt hertil, skal opfÿlde alle almindelige fæstepligter og svare aarlig Landgilde Penge 2 Rd 2 Mark 3 Skilling, Rug 3 Skp 1 1/3 Fjk, Bÿg 1 Td 7 Skp 1 1/3 Fjk, Havre Td 4 Skp, hvor hos tillige er anorderet: At Fæsteren skal afstaae denne Ejendom til 1. Maii, efter at han 6 maaneder forud derom videre fæste er advaret, og foruden at den herfor betalte afgift da naturligviis ophører, skal han i saa Fald, nÿde en Trende Deel af forbrugte Indfæstning tilbage betalt.- I øvrigt skal Peder Rasmussen vise vedbørlig lÿdighed mod mig, min Forvalter eller andre som udrette mine lovlige Befalinger.- Indfæstningen er betalt med 120 Rd, hvorimod Moderens Restance eftergives.- Til Bekræftelse under min Haand og Forsegling.- Moesgaard den 30 Janv: 1794
F:J:C: B v: Guldencrone
Ligelydende Original Fæstebrev til efterlevelse modtaget af Peder Rasmussen”

Moesgaard Skifteprotokol, Peder Rasmusens fæstebrev, 30. januar 1794
Moesgaard Skifteprotokol, Peder Rasmusens fæstebrev, 30. januar 1794
Moesgaard Skifteprotokol, Peder Rasmusens fæstebrev, 30. januar 1794
Moesgaard Skifteprotokol, Peder Rasmusens fæstebrev, 30. januar 1794

Peder Rasmussen bliver gift i 1794 med Kirsten Øvlisdatter (1770-1839) samme år som han fæster gården. Ægteskabet bliver dog ikke langt da Peder allerede dør fem år efter i 1799.

Kirsten Øvlisdatter gifter sig igen i 1799 med Rasmus Jensen (1764-1817) fra Over Fløjstrup , der overtager fæstet i 1800:

Fæstebrev Rasmus Jensen
“Friderich Julius Christian Baron af Güldencrone Friherre til Wilhelmsborg og Herre til Moesgaard – Kongelig Majestæts Kammerherre og Amtmand over Randers Amt:
Giør Vitterligt: At jeg haver stædet og fæstet, ligesom jeg hermed steder og fæster til Gaardmand og Bondekarl Rasmus Jensen af Over-Fløÿstrup, den Gaard i N: Fløÿstrup, som Peder Rasmussen er fradød.
Rasmus Jensen maae og skal altsaa strax fratræde sin sidste beboede Gaard i Over-Fløÿstrup, og tiltræde fornævnte Gaard i N: Fløÿstrup, som haver Hartkorn efter Udskiftnings…, Jordskyld 6 Td 4 Skp 2 2/3 Albm heraf 1 Td 6 Skp hører under Baroniet Wilhelmsborg og Resten 4 Td 6 Skp 2 2/3 Albm under Moesgaard, og samme beholde sin Livstid saafremt han derved opfører sig i alle Maader overensstemmende med Fæsterens almindelige Pligter og især betaler alle paabudne og paabÿdende Kongelige Kontributioner i rette Tid, samt svarer udi Landgilde til hvert aars Martini Dag, af Wilhelmsborg Hartkorn, Penge 2 Mark 10 2/3 Skilling, Rug 1 Td 3 2/3 Fjk, Bÿg 5 Skp 6 Fjk og Havre 6 Skp 2 Fjk og af Moesgaards Hartkorn, Penge 3 Rd 1 mark 14 Skilling, Rug 6 Skp 3 3/4 Fjk, Bÿg 2 Td ½ Skp og Havre 1 Td 1 Skp 3½ Fjk tilsammen udgør aarlig Landgilde 3 Rd 4 Mark 8 2/3 Skilling, Rug 1 Td, ,, 3 5/12 Fjk, Bÿg 2 Td 5 Skp 2/3 Fjk og Havre 2 Td ,, 2 3/8 Fjk, bruger og dÿrker Jorden forsvarlig, holder Gaardens Bÿgning, Besætning og Inventarium i forsvarlig og god Stand saaledes, som de Kongelige Anordninger i henhold til den sÿnsforretning som vedhæftes dette Fæstebrev; I steden for Hoveriarbeide at forrette betaler Rasmus Jensen foranførte Landgilde, Penge 16 Rd, skriver Sexten Rixdaler til hvert Aars Martinidag, hvorimod intet Hoverie nogensinde skal paalægges ham, med mindre han skulle blive Forsømmelig i at betale Hoveripengene i rette Tid, thi da forbefalder sig en halvgaards Hoverie til Moesgaard, efter dette Godses Hoveriforening, imod at Hoveripengene nemlig bortfalder Saalænge Hoveriet forrettes; endelig viser han tilbørlig Lÿdighed mod mig min Forvalter og andre som maatte mine Lovlige Bestemmelser. indfæstningen er betalt med 70 Rd skriver Halvfjerdsindstÿve Rigsdaler. Til Bekræftelse under min Haand og forsegling.
Moesgaard den 22 Julii 1800. Guldencrone
En ligelÿdende Original Fæstebrev modtaget til efterlevelse af Rasmus Jensen”

Fæsteprotokollen Moesgaard Gods, Rasmus Jensens fæstebrev 22. juli 1800
Fæsteprotokollen Moesgaard Gods, Rasmus Jensens fæstebrev 22. juli 1800
Fæsteprotokollen Moesgaard Gods, Rasmus Jensens fæstebrev 22. juli 1800

Folketællingen 1801 viser Kirsten og Rasmus med Kirstens datter, Kirsten Pedersdatter af ægteskabet med Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter af sidste ægteskab.

Aarhus, Ning, Malling, Neder Fløystrup, 16de Familie, 125, FT-1801
Rasmus Jensen 36 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Øvlisdatter 31 Gift Hans Kone
Kirsten Pedersdatter 4 Ugift Deres Børn
Maren Rasmusdatter 1 Ugift Deres Børn
Kirsten Nielsdatter 8 Ugift Hosbondens Syster Datter
Niels Sørensen 49 Ugift Tienestefolk
Ane Sørensdatter 24 Ugift Tienestefolk
Jacob Sørensen 16 Ugift Tienestefolk

Niels Jensen er den næste fæstegårdmand under Moesgaard gods med adkomst til gården.

Ning Herredsfoged Realregister 1855

Niels Jensen bliver gift med Birthe Rasmusdatter 1826 Birthe dør blot fem år efter i 1831.
Niels Jensen bliver gift med Maren Sørensdatter i 1832.

Ved folketællingen i 1834 finder vi Niels og Maren med deres søn Jens Nielsen af første ægteskab

Aarhus, Ning, Malling, Neder Fløistrup, en Gaard, 77, FT-1834
Niels Jensen 37 gift Gaardmand
Maren Sørensdatter 23 gift hans Kone
Jens Nielsen 7 ugift deres Søn
Jens Jakobsen 16 ugift tjenestekarl
Mette Pedersdatter 20 ugift tjenestepige
Søren Jakobsen 13 ugift tjenestedreng
Kirsten Øvlisdatter 64 Enke lever af Aftægt

Ved folketællingen i 1850 finder vi foruden sønnen, Jens af første ægteskab og sønnen Rasmus Nielsen, der senere får adkomst til gården

Aarhus, Ning, Malling, Neder Fløjstrup, Gård, 26 , FT-1850
Niels Jensen 53 Gift Gårdmand, Sogneforstander
Maren Sørensdatter 39 Gift Hans kone
Jens Nielsen 23 Ugift
Birthe Nielsdatter 16 Ugift
Rasmus Nielsen 12 Ugift
Maren Nielsen 9 Ugift
Kirsten Nielsen 7 Ugift
Ane Marie Nielsen 4 Ugift
Jensine Severine Nielsen 2 Ugift
Hans Peter Sørensen 23 Ugift Tjenestekarl
Jens Andersen 15 Ugift Tjenestekarl
Maren Rasmusdatter 27 Ugift Tjenestepige

Rasmus Nielsen, søn af Niels Jensen er den den næste i rækken med adkomst til gården. Rasmus bliver gift for anden gang med Mette Kirstine Jensen i 1889. Rasmus får skøde på gården den 12. juli 1873. Mette Kirstine overtager gåden 5. juni 1915.

Aarhus, Ning, Malling, Neder Fløjstrup, 1a, 140, FT-1901
Rasmus Nielsen  18381229  G  Husfader  Gaardejer  Malling Sogn  
Kjerstine Nielsen  18860310  G  Husmoder    Odder Sogn  
Birthe Nielsen  18690321  U  Barn    Malling Sogn  
Johannes Nielsen  18920328  U  Barn    Malling Sogn  
Maren Nielsen  18930905  U  Barn    Malling Sogn  
Karen Nielsen  18951231  U  Barn    Malling Sogn  
Jenny Nielsen  18980427  U  Barn    Malling Sogn  
Niels Jensen Nielsen  18750316  U  Barn    Malling Sogn  
Kjerstine Nielsen  18760820  U  Barn    Malling Sogn  
Jensine Nielsen  18760602  U  Barn    Malling Sogn  
Anders Jensen  18810718  U  Tjenestetyende    Odder Sogn  

Aarhus, Ning, Malling, Neder Fløjstrup, Gammelgaard, FT-1925
Svend Åge Jønsson M 17. aug. 1897 Helgenæs G  Husfader Forpagter
Jenny Jønsson K 27. april 1898 Malling G Husmoder
Orla Thykær Jønsson  M 8. mar. 1919 Malling Barn
Rasmus Vagn Jønsson M 26. mar. 1920 Malling Barn
Hans Viggo Jønsson M 15. nov. 1922 Malling Barn
Mette Kirstine Nielsen K 10 mar. 1869 Odder E Husmoder Gaardejerske
Johannes Nielsen M 28 mar. 1892 Malling U Tjenestekarl
Dagny Nielsen K  20 okt. 1907 Malling U Tjenestepige

Ning Herredsfoged Realregister 1860

Vi slutter af med Svend Aage Jønsson, der blev gift med datteren af Rasmus Nielsen, Jenny Nielsen i 1918. Svend Aage får skøde på gården den 5. marts 1929.

Domstolsstyrelsen Indskannede Tingbøger 1927-2000

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.