Ane Margrethe Christiansdatter, en fattig tjenestepiges levnedsforløb

Anne Margrethe Christiansdatter, født den 21. marts 1829 i Sahl sogn, Viborg Amt, som et uægte barn af Ane Kathrine Winkler, hun døde den 12. december 1848 i Viborg Søndre sogn. Hun blev kun 19 år gammel.

Anne Margrethe Christiansdatter bor ved bedsteforældrene i Roe i Grønbæk sogn ved folketællingen 1834.
I 1840 bor hun ved sin mor og stedfar i Hald Dollerup sogn, ved sin konfirmation i 1843 bor hun stadigved sin Mor og stedfar.

Hun blev konfirmeret i 1843 i Dollerup kirke:

“Ane Margrethe Christiansdatter. Søren Nielsen og Hustru Ane
Cathrine Erichsdatter, Teglværksfolk ved Hald Teglværk. Fød 21.
Marts 1829.”

Kort efter sin konfirmation rejser hun til Viborg som Tjenestepige 14½ år gammel, hun er dog først registreret i tilgangslisten for Viborg 29. juli 1844 som kommende fra Fallesgårde, der ligger i Dollerup sogn hun er nu 15½ år gammel. Tilsyneladende har hun ikke rejst til Viborg i første omgang i 1843, men forblevet i Dollerup sogn.

Næste gang vi støder på hende er i 1848 ved hendes død den 12. december, hvor der lakonisk i kirkebogen for søndre sogn står:

”Ane Margrethe, Herredsfoged Borgens Tjenestepige, 19½ Aar.”

Herredsfoged Borgen bliver udnævnt til Herredsfoged og Herredsskriver 27. august 1847, så hun kan tidligst have været i tjeneste hos Borgen på dette tidspunkt. Det er ikke lykkedes at finde hende i folketællingen i 1845 men hun må have opholdt i Viborg området.

Ved hendes død blev der holdt skifte efter hende hos byfogeden i Viborg:

Aar 1848 den 12. December anmeldtes Dødsfald Dags Dato af Tjenestepige Ane Margrethe Christensdatter, 19 Aar gl. Glud.

”1849 den 19. februar blev Skiftet efter afgangne Tjenestepige Ane
Margrethe ChristensDatter foretaget paa Skifteforvalterens
Contoir i overværelse af Vidnerne Glud og Ziebe. Den afdødes
Forældre vare mødte og navngave sig, Moderen Ane Cathrine
Eriksdatter, nu gift med Teglbrænder Søren Nielsen Ans i Giødvad.
Der blev fremlagt en skrivelse fra Herredsfoged Borgen af 15.
dennes med Bilag, en Regning hvorefter han har bekostet hendes
Begravelse for 18 10 10. Arvingerne bleve gjorte bekjendte hermed
samt med at Auction den 16. dennes har været afholdt over den
afdødes efterladenskaber, som udbragte til 24 10 11, men hvoraf
endnu Intet er indkommet. Boet blev derefter udsat til efter
indbetalingen af det arvede beløb.

Chr Koefoed S N S (Søren Nielsen) Vidner Glud Ziebe”

”Aar 1849 d. 14. April blev paa Skifteforvalterens Contoir
skifteretten sat og anerkiendt af den ordinære Skifteforvalter med
Vidnerne Clemmentzen og Helsted og blev da foretaget Skifte efter
afdøde Tjenestepige Ane Margrethe Christensdatter efter
udsættelse fra 19. Februar sidste fol 352. Skifteforvalteren
fremlagde Auctions Regnskab for Løsørerne med 2 bilag, hvorefter
Indtægter ved Auctionen efter fradrag af udgifter ved dennes
afholdelse andrager 17 4 12, som af skifteforvalteren vare tagne til
Indtægt paa Boets Conto i hans forvaring.”

Boet blev derpaa opgjort saaledes:

Indtægt:
Kontant 3 07
Efter Auctionsregnskabet 17 76
20 83

Gjæld og Besvær:
Begravelsesomkosninger 18 26
Skifteretsbetalingen 2 57
20 83

Hendes arbejdsgiver, herredsfogeden havde betalt for hendes begravelse med godt 18 rigsdaler, og var derfor kommet med krav om betaling udredet af boet. Hendes få ejendele blev solgt på auktion for godt 17 rigsdaler, og hun havde en kontant beholdning på ca. 3 rigsdaler, skifteretten tog sig betalt med det overskydende beløb. Skiftet blev afsluttet med ordene:

”Da Indtægter og Udgifter saaledes balancerer bliver her ikke Tale
om nogen Arv, og blev Skiftet saaledes afsluttet
Chr Koefoed vidner Clemmentzen Helsted”