Skifte Stine Overgaard

Link til originalskiftet

Moesgård gods Skifteprotokol 1719-1787 – 30.1.1769, fol.194B.

Efter afgangne Jomfrue Stine Overgaard, som Døde hos Rasmus Michelsen i Nederfløjstrup.

Anno 1785 – den 22.de February var Forvalteren Michael Brandt fra Wilhelmsborg tilstæde i i Neder Fløÿstrup i Malling Sogn, hos Fæstegaardmand – Rasmus Michelsen, for at aabne Stervboen efter afgangne Jomfrue Stine Overgaard, som der ved Døden er afgaaet den 14. forrige Maaned, til videre paafølgende lovlig Skiftebehandling og Deling imellem hendes efterladte Arvinger, som ere:-

1. Een Søster Karen Rasmusdatter i Egteskab med ovenmeldte Rasmus Mickelsen.-

2. Een søster Kirsten Rasmusdatter, som har været gift med Rasmus Nielsen i Randlev

3. En Søster Kathrine Rasmusdatter, som har været i Egteskab med Anders Rasmussen i Randlev Hovgaard, men nu er Død og haver efterladt sig:-
1 Søn Rasmus Andersen 22 aar og
1 Datter Anne Andersdatter 19 Aar
begge værende hos deres Stiffader Jens Møller i bemeldte Randlev.

Til saadan Ende var nærværende som Vitterligheds og Vurderings Mænd Peder Frantsen af Fulden og Christen Jensen af Fløÿstrup. Ved Forretningen var desuden nærværende Rasmus Mickelsen paa egne vegne for sin Hustrue Karen Rasmusdatter, Enken Kirsten Rasmusdatter fra Randlev med sin antagne Lauværge Niels Pedersen Gaardmand i bemeldte Nedre Fløÿstrup og for de tiennende Umyndige Arvinger hvis Føde Værge for nærværende Tid ikke vides, var mødt som Tilsÿnsværge ad interim Velædle Hr Johannes Hasselbalch forpagter på Wilhelmsborg.- Hvor der Passerede som følgende Skifte. Holderen foreviste den forsegling Forretning, som er holdt i Stervboen, strax efter dødsfaldet, hvilken blev oplæst og Lÿder saaledes.-

Anno 1785 den 14.de January Indfandt sig paa sin Principal velædle Hr Forvalter Brandt fra Wilhelmsborg hans ordre Elias Christian Stiernholm fra bemelte Wilhelmsborg med 2. tiltagene Vitterligheds Mænd navnlig Christen Jensen og Niels Pedersen fra Fløÿstrup Strax og saa snart Dødsfaldet var tilkiendegiovet at Jomfrue Sine Overgaard, som i en Tid lang har opholdt sig hos Gaard-Beboer Rasmus Mikelsen i Nesder Fløÿstrup.- For at optage og forsegle den afdødes befindende Efterladenskaber, til videre paafølgende Skifte- og – Deling til efterretning for Arvingerne som ere 3.Søstre. Rasmus Mikelsens Kone Karen Rasmusdatter, Rasmus Nielsens Kone i Randlev Kirsten Rasmusdatter, en Søster som har været i Egetskab med Anders Rasmussen i Randlev Hovgaard, Død, og efterladt sig en søn Rasmus Andersen og en Datter Anne Andersdatter, begge opholdende sig hos Deres Stiffader Jens Møller i benævnte Randlev Hovgaard.- Paa Arvingernes vegne var tilstæde Rasmus Mikkelsen af Neder Fløÿstrup.- Hvor da i overværelse foranførte Mænd passerede som følger.-

1 Dragkiste med 4. skuffer.- Rasmus Mikelsen udbad sig at Skifte Retten behagentlig vilde eftersee, om der  i den Dragkiste ikke skulde findes nogle Obligationer og Dem til sig tage. Hvilket Skifte Retten giorde, hvorda fandtes en Vexel Obligation af Dato 1.st Maji 1777 paa Een Rd stemplet Papier i alt Summa 1250 Rd et dito Bevis at Kiøbmand Hr Jens Enslev i Christiania havde af den Salig afdøde modtaget et Bevis for Capital 1200 Rd Begge blev medtaget efter begiæring.- Den bemeldte Dragkiste blev forseglet.- I Tvende Casser med 2 Sætter og en Sort Hat af Floer i par Fruentimmer Støvler – 2 par Skoe.- 6 Alen Hørlærrets Særker 10 Alen Natkapper med Snipper. Derefter blev tilspurgt om da meere var bevidst, som til optegnelse var at angive? Hvortil blev svaret, at hun ikke meere her i Landet her bevidst havde, men formodentlig i Christiania i Norge, hvor hun for det meeste havde opholdt sig, paa adskillige steder, dog meest hos meer bemelte Kiøbmand Hr. Jens Edtslev i Christiania.- Mere kunde han til oplÿsning ikke give, og da ingen efter tilspørgsel meere havde at erindre blev denne Forretning opsadt til videre Lovlig behandling paa 30. Dagen som er den 12. February, da det Forseglede Aabnes  og vurderes.-

Rasmus Mikelsen erklærede i øvrigt at være ansvarlig for det forseglede, samt hvad som i denne Forretning findes anført.- Saaledes passeret Testerer Datum ut supra E.C. Stiernholm

Paa sin Hustrues og samtlige Arvingers vegne Rasmus Mickelsen
Som Vitterlighedsmænd Christen Jensen Niels Pedersen

Endvidere fremlagde Skifteholderen et Brev fra Kiøbmand Hr. Jens Edtzlev i Christiania, hos hvor den afdøde for det meste haver opholdt sig, som er svar paa Brev fra Skifteholderen af Dato 18.de f. m. og oplyser den afdødes efterladenskaber i Norge, som Bestaar af Capital 1200 Rd,. Dette Brev lÿder saaledes.-

Pro Memoria

Jeg har haft den ære at modtage Deres Velædeligheds P: den af 18.de forige Maaned, samme sadte min Kone og mig Store alteration, i anledning af den Salig afdøde Jomfr: Stine Overgaards behagelig og venskabelig fortroelighed, som hun ved alle Leÿligheder udviisende, saa Hendes Død gaaer os meget nær, men det er Forsÿnet som Bestyrer vores maal, han saae alting forud, har besluttet hun skulle hville af sit Arbeÿde, i sit Fædrene Land hos sine Venner og Slægtninger.- Deres velædelighed den Lovlig beskikket Skifte Forvalter efter den Salig Afdøde Jomfrue    icke andet end jo har Ræt at Spørge efter Hendes efterladenskaber i Norge.- Hertil Svarres at Jomfruen var en Stoer Ven til mit Hiem, og i anledning deraf, i sidste afvigte Sommer ved Hendes Udreiste til Jÿlland over Leverede mig en staaende Obligation udstædt til Hende af Soren Skriveren Hr Justitz Raad Munch Capital 1250 Rd som er forfalden til et Aars Renters Svarelse næst ere Stundende 13.de April, men i in Septbr. 1783 har den Salig Jomfrue bekommet i afdrag af Hr Justitz Raaden paa Obligationen 50 Rd følgelig ere i behold 1200 Rd med de omtalte Renter. Nu vil det dependere af Deres Velædelighed og Arvingerne om Capitalen skal opsiges Strax eller naar og hvad tiid, da efter Døde maae vel alting skee lovlig navnlig ¼ aars opsigelse, hvorom sig maae have Deres Velærværdigheds tÿdelig ordre, at sig dertil haver Fuldmagt at opsige og incassere til Reignings afgiørelse med Hendes Stervboes eller om de befaler at give nogen andre her paa stædet samme i Commission, skal med fornøÿelse Obligationen tll den over Levered imod et Skadesløs Lovlig Beviis fra Dem derfor da der flÿde icke andet deraf, end med heel .. brÿderie og Skrivning.- Deres Velærværdighed vil ved Boets aabning finde mit beviis for den ovenmelte Obligation som er i min bevaring.- Der udi vil de erfare, at det er alt hvad der er i min bevaring. De om melte Efegter og Meubler samt rede Penge om  Hun havde noget deraf troer ieg var saa ubetydelig, at det var icke meere end som Hun behøvede til Reisen, Hendes Meubler, ved ieg det Lidet Hun havde deraf toeg Hun med sig.- Jeg har hverken Hemmelig eller aabenbar haft skiellings værd af Hende, men derimod har Hun aarlig været mig skÿldig 30 til 40 Rd som alletiider blev afgivet engang om Aaret ved hendes Renters modtagelse.- det er alt den oplÿsning ieg kan give, som ere det Sande og Reelle.- Vores byfoged Hr Justitz Raaden skal altsaa i den begivenhed blive besparet i mit Huus at optegne den afdødes efterladenskab, som er et Ind… Det forstaaer sig selv at Deres Velærværdighed maae frit Correspondere med mig, da ieg giør mig alletiider en ære af at tiene min Næste for saavidt, som staaer i min magt.-
Christiania den 5.te Febr. 1785.-
Jens Edslev

Copy 1 Rd Stemp. af Obligationen 1250 Rd Til Velædle Jomfrue Stine Overgaard er ieg pligtig 1250 Rd for hvilke ieg har bekommet valuta ved afgiørelse.
Christiania den 13.de April 1780.-
Munch
in Sept 1783 betalt i afdrag paa Capitalen 50 Rd samt betalt mig Renterne til Aardagen 1784 hvoraf svares 5 pct.  Stine Overgaard.

Fremdeles foreviste Skifte Retten et Brev til den afdøde som Hun har indløst paa aarhus Post Comtoir med 14 ß Danske, men endnu icke Aabnet.- Samme Brev i alle tilstedeværendes overværelse Aabnet og læst, men da der udi intet fandtes, uden Venskabelige Efterretninger fra et Fruentimmer i Christiania navnlig E. Colling, under dato 15. Janu. sidste, saa blev det icke Forretningen tilført, men forbliver i Skifte Rettens Gemme indtil videre.- Derpaa blev Seglene hvormed den afdødes Dragkiste var forsÿnet, efterseet og rigtig befundne samt Effecterne Vurderet som følger:-

1 Sirtzes Kiole med Skiørt 6 Rd
1 Hviid Sukkerlins Kiole med Skiørt 6 Rd
1 Schian Schian Stribet Taftes Dito 9 Rd
1 Sort Gratidours Kiole med Skiørt 8 Rd
1 par blakket Lærrets Skoe 1 ₻ 8 ß
1 Hviid Cartuns Koft og Skiørt 2 Rd
1 sort Taftes Salop gl: 1 ₻ 8 ß
1 Blaa Broderet Koft og Skiørt 8 Rd
1 Blaar Manchesters Peltz 8 Rd
1 gl: Sirtzes Skiørt 3 ₻
1 par hvide Bomulds Strømper 2 ₻ 8 ß
3 par Dito 5 ₻ 8 ß
2 par Dito uden Mærke 1 ₻ 8 ß
1 par Finger Handsker 12 ß
1 par gl: halve Handsker 6 ß
1 par spænder 2 ₻
1 par sorte lÿsters Skoe 2 ₻
1 Calender Fouteral belagt med Straae 4 ß
1 Sax og 1 Børste 8 ß
1 lidet Speÿl 6 ß
1 Perlemors og nogle Gl: Guldlitser 8 ß
1 par Øre Sløÿfer med Coleurte Steene og en Bever Naal 2 ₻
1 par Dito med blanke Steene og en Bever Naal 1 ₻ 8 ß
2 stik Naale og 2. Zirater 8 ß
1 Papiirs Eske med nogle Haar Naale 2 ß
1 sort Taftes Forklæde 2 ₻
1 Nÿe Sort Taftes Saloppe med Frÿntser 2 Rd 4 ₻
1 Hvid Floers Forklæde med Frÿntzer og Baand 2 ₻ 8 ß
1 Hviid Floers Halstørklæde 3 ₻
1 Dito 1 ₻
2 halve Dito 1 ₻ 8 ß
1 par Hvide Floers Romanske Ermer 1 ₻ 8 ß
1 par mindre Dito 12 ß
1 Pallensin 8 ß
1 Brogget Silke Tørklæde 1 Rd 2 ₻
1 mindre Dito 3 ₻
4 Sløifer og 1 stk Flomme 8 ß
1 par Blakket finger Handsker 12ß
1 Skov Vifte 2 ₻
1 Ege Dragkiste med 4 skuffer samt Nøgle og Laas 7 Rd
1 Fur Casse 1 ₻
der udi 1 kniplingssæt 3 ₻
et Pilee Dito 1 Rd
1 Hvergarn Hue med Zobel 3 ₻
1 Sort Soel Hat 3 ₻
1 par Støfler 3 ₻
2 par gl: Sorte Skoe 1 ₻ 8 ß
1 Fur Casse med Hvortil nøglerne fandtes i Drag Kisten 1 ₻ 8 ß
der udi fantes 1 Sæt af Floer 1 Rd 2 ₻
1 Floers Sæt 1 Rd
1 par Romanske frues af Floer 2 ₻
1 Floers Pallentin 1 Rd
1 Birke Cuffert med gl: Sælhundeskinds betræk 2 ₻
6 Hørlærrets Særker a 3 ₻ er 3 Rd
6 Blaae og Hvide … Tørklæder 2 ₻ 4 ß
10 Nat Kapper med Snipper 2 ₻ 8 ß
1 Rød Taftes stukket Nattrøje 1 Rd
1 gl: Sort Stoffes Peltz 3 ₻
1 Taulet Stoffes Skiørt 1 ₻ 8 ß
1 gl. rød Kartuns Nattrøje 1 ₻.

Videre forefandtes icke, og tilstædeværende Arvinger erklærede, at deri intet meere var vidende her i Landet den afdøde tilhørende undtagen rede Penge 25 ß som fandtes i den øverste Dragkiste skuffe, og blev taget i forvaring af Skifte Holderen.- Papirer vare icke flere at forefinde end de som i Registrerings forretningen var anførte og disse Confereret med Brevet No: 2 Bevis for at den afdøde icke eier stører Capital i Norge end 1200 Rd, saa Vexelobligationen af 1.st Maji  1777, som længe siden er udløben maae være udstedet paa samme Capital, ligesom den er udstædet af samme Mand, men icke extraderet imod den nÿe Obligation eller andet Bevises Overgivelse. – Skifteholderen fandt fornøden, i anledning af berørte Brev fra Hr Edslev under No: 2 til tilspørge Arvingerne og her nærværende Tilsÿnsværge: Om De vil, at Skifte Rætten paa Ders Vegne skal Committere bemeldte Hr Edslev, til at modtage og besørge bemelte ret den Capital som den afdøde haver tilgode i Norge.

Samtlig vedkommende Svarede dertil at De helt ønskede Hr Edslev af Skifte Retten Commiteret og formaaet til at besørge ovennævnte Penge til Stervboen indsendt, da han har været den afdødes sande Ven og fortrolige, samt desuden bekiendt for en Sufficent og god Mand.- Altsaa lovede Skifte Holderen at Skrive til Edslev desangaaende med næste Post, og anmode Ham om Pengenes vedsendelse saa snart muligt.

Tilstædeværende Arvinger og Tilsÿnsværgen anmodede dernæst Skifte Holderen, om at besørge de Vurderede Effecter ved Auction bortsolgte saa hurtig ske kan.- Og i følge deraf, samt efter den aftale Skifte Holderen haver giort med vedkommende Rettens Betiente, lovede han at Auctionen skal blive foretaget næstkommende 3. Maji.- det foregaaende viiser at berørte Effecter bidrager sig efter Vurderings Summen til 84 Rd 1 ₻  3 ß.

Slutelig anmærkning: at Stervboens aabning icke er foretaget paa rette 30. Dagen:- Opholt er skeet derfore at Skifte Holderen havde villet oppebie Brevet fra Hr Edslev. Paa det ingen forgaaenes møder skulde foraarsages Arvingerne og bringer Stervboen i Beskatninger.- Skiftes videre foretagelse vil beroe paa en offentlig Indkaldelse, som ansees fornøden da den Salige Jomfrue haver opholdt sig i Norge, og man icke kan vide, om nogen der kan have Fordringer hos Hende.

Saaledes denne gang passeret bekræftes ved Haandens Underskrift.- Datum ut supra af M. Brandt
Som tilsÿnsværge Johannes Hasselbalch
KRS RH Rasmus Mickelsen
Som Lauværge Niels Pedersen
Som Vitterligheds og Vurderings Mænd Peder Frandsen   Christen Jensen

Skifteindkaldelse i avisen Kjøbenhavnske Tidender den 13. februar 1786

Anno 1786 den 3.die April blev efter foregaaende indkaldelse i de Berlingske Tidenders avertissement og derpaa givet begiæring af Arvingene om opsættelsem foretagne Skifte Samling i Hr Forvalter Brandtes fraværelse af undertegnede, i nærværelse af de af Arvingerne efter Salig Jomfrue Stine Overgaard i Neder Fløÿstrup som denne Forretning underskriver.- Hvor da forlangende den afdødes Søster Kirsten Rasmusdatter i Randlev saavel som den afdødes Søster Søn Rasmus Andersen sammensteds de med den af Hans Herskab S.F. Frue oberstinde Sehested til Rodstens Eÿe beskikkde Curator S.F. Hr Hartman i Randlev var tilstede at Deres tilfaldende Arve Loder eller det minste der af maatte Dennem mod herpaa tegnet Quittering vorde udbetalt, og i sidste fald det øvrige ved Hr Forvalterens Hiemkomst.- Paa grund deraf blev Arvingen Kirsten Rasmusdatter med Lauværgen Forvalter Knudsen ved Rodstens Eÿe udbetalt for sin part 380 Rd Siger Tre Hundrede og fiiresindtÿve Rixdaler.-
og Sønnen Rasmus Andersen ligesaa ved Curator udbetalt 250 Rd Siger Toe Hundrede og Halvtredsindtÿve Rixdaler. – Hvorefter videre Skifte Slutning eller Samling blev udsat til næstkommende 22.de Maji og disse Arvinger saavel som de øvrige Deres lovlige Ræt forbeholder. –

Paa Høÿe Skifteforvalterens Vegne og i sin Hr Principals Forvalter Brandtes fraværelse efter ordre E.C. Stiernholm.
Som overværende, med tilstaaelse at have modtaget til afdrag paa min efter dette Skifte tilkommende arve Capital 380 Rd Siger Tre Hundrede og fiiresindtÿve Rixdaler underskreven K: R:D: R:H:
Som Lauværge N. Knudsen
Paa vegne med lige tilstaaelse at han vedtegnet til afdrag paa min tilkommende Lod 250 Rd Siger Toe Hundrede og Halvtredsindtÿve Rixdaler underskriver Rasmus Andersen.
Som antagen Curator underskriver N. Hartmann
Som tilsÿnsværge for den umÿndige Søsterdatter  Johanne Hasselbalch
Som overværende Vidner ved Pengenes Udtælgning underskriver Mads Rasmussen Asch, Jens Rasmussen Randlev.

Anno 1786 den 22.de Maji, blev Skiftet efter forbemelte afgangen Jomfrue Overgaard foretaget paa Skriverstuen ved Baroniet Wilhelmsborg af Baroniets Forvalter Michel Brandt i Overværelse af underskrevne Arvinger og andre Vedkommende, hvorda passerede som følger:- Skifte Retten fremlagde et Brev fra Jens Edslev i Christiania af 30.te April 1785 hvoraf sees hvor stor Capital den afdøde havde tilgode i Norge, med Renter til udbetalingens Dato – Dette Brev blev læst og lÿder saaledes:

Pro Memoria

Deres Velærværdigheds meget   med Posten sin Tiid mig rigtig indløben i følge samme har ieg paafordret Jomfue Overgaards Capital 1200 Rd hos Hr Justits Raad og Soren Skriver Munch som ieg har erholdet med et Aars Renter 48 Rd og i Dag afsendt Debitors egenhændige Kiøbenhvnsk Vexel 2ß Læst Hr Jørgen Bechs Compagnie stor 1248 Rd indexeret af mig, at betale til Deres Velærværdighed som beskikket Skifte Forvalter udi den Salig afdøde Jomfrues Skifte.- Sammen hehager de at imodtage hos Kiøbmand Hr Jacob Assendrup i Aarhuus, hvoraf mig gotgiøres efter her indlagde Regning 24Rd 3₻ 12ß og mit Beviises tilbage leverelses som findes i den afdødes Bøn.- Jeg Tvillede meget paa at Justitz Raaden skulle have funden sig udi at betale renter mand turde ikke Disputere, men maatte lade sig nøÿe med hvad hand i den godt befandt. Det skal meget fornøÿe mig at Deres Velærværdighed saavel som Arvingerne derved maae være fornøÿede.- Vexlen tvilles ingenlunde paa den i bliver Honurerede.-
Jeg har givet udi dette alt hvad som staar i min magt.- med megen Estime er ieg stedse Deres Velærværdigheds Tienestskÿldige tiener.
Jens Edslev  Christiania den 30.te April 1785
Til S:F: Hr Forvalter N. Brandt i Wilhelmsborg pr Aarhuus.

Derefter blev Boets Indtægt og Udgift anført og beregnet nemlig:

1. Indtægt
(a) Den fra Norge Indkommen Capital 1200 Rd
med et Aars Rente á 4 procent 48
(b) Auctionsbeløbet efter den fremlagde
Auctions-Forretning som bliver orriginal
Skifte Acten vedhæftet


116   2 ₻  3
(c) Contant i Stervboen forefunden 1  ₻  9
Summa Indtægt 1364 Rd  3₻  12ß

(a) betalt Porto af et Brev som ved samlingen de 22.de

2. Udgift
(a) betalt Porto af et Brev som ved samlingen de 22.de
February 1785 er Registeret, fra et Fruentimmer i Christiania
navnlig E. Calling


14 ß
(b) betalt en Regning fra Hr Edslev i
Christiania mm

24      3    12

Denne Regning med paategnet Quittering lÿder som følger

1784 April 8. Ved afgivte Reigning af Dags Dato 1        4
July 29. 2 al Sort Klÿstring a 5 8 2     2   16
Tiid efter endnu i dette Aar i Brev Porto for Hende 2
1785 April 30. for at incassere den Salig afdøde Jomfrue
Overgaards Obligation hos Hr Justitz Raad Munch
af Summa med Rente i beregnet for et Aars
1248 Rd a 1 procent12   1    22
Norsk fog at inducere Hr Justitz Raad Munches Kiøbenhavnske
Vexel, samt correspondence og umage á 1 pct.

12   1   22
Brev Porto for Indfordrende Capital 1    2
1784 Sept: 15. Pigen hos Frue Widing her i Bÿen
Contant betalt 1 Rd 4 ß
Dito Endnu betalt Contant   4 – 3 – 


5    3    4
24   Rd    3 ₻  12 ß

Anførte mig tilgode kommende tiuge og Fiire Rixdaler tre Ørt og 12 ß behager deres Velædelighed at betale til Kiøbmand Hr Jacob Assendrup i Aarhus imod Hans herpaa tegnede qvittering.- 
Christiania den 30.te April 1785 Jens Edslev.

Ovenstaaende 24 Rd 3 ₻ 12 ß haver Hr Forvalter Brandt rigtig betalt til mig, hvorfor ieg hannem herved børlig quitterer.- Aarhus den 19.de Maji 1785 J: Assendrup

(c) betalt Simon Assendrup Postpenge af en fra
Norge udsendt Vexel

2    12
(d) betalt Hr Amtsforstander Thÿgesen i Aarhuus Disconto
og Provision for 1248 Rd, som han haver besørget indexeret
fra Kiøbenhavns efter Regning


14    3    6

Regningen lÿder saaledes
Af 1 Vexel imodtaget den 19.de Maji paa Kiøbenhavn til Indcassering boet Hr Jørgen Bech & Compagnie stor 1248 Rd, er betalt

under sidste Skifte Samling er anført4     8
Disconto i 2 maaneder af 1/3 prct Maanedlig8 Rd 2 ₻
Commisionairen Thÿgesen i Provision ½ prct6 1 6
Til Hr Forvalter Brandt fra Wilhelmsborg14    3    6
(e) Til Birkedommer Thierbÿ betalt auctions Salario3      4
(f) Skriverens Salario for Auctionen 2      3
for Catalog til Auctionen 3
Auctions Forretningens Beskrivning og Stemplet Papiir1      3
(g) for Skifte Rettens Umage med anførte 1248 Rd incassation,
samt Reiser i samme anledning 1 prct er

12    3
(h) Postpenge af Breve fra og til Christiania
og Dito tilbage

2      4
(j) Betalt for en Bekiendtgørelse i Aviserne som
under sidste Skifte Samling er anført

4     8
(k) til Hr Iversen i Aarhuus betalt efter Regning 14    2

Denne Regning som af Vedkommende er antaget, lÿder saaledes.-
Afgangne Jomfrue Stine Overgaards Debet Til Kield Iversen i Aarhuus

1784 October 26 for Hende betalt 2 Dusin lange glatte
Fuentimmer Hansker pr. Dusin 13 ₻  er

4   Rd 2 ₻
Decbr. 7 til laans bekommet Contant10
Summa14   Rd 2 ₻
Aarhuus den 20.de Maji 1785.- Kield Iversen
(l) ligesaa betalt til Rasmus Mikelsen i Fløÿstrup, for Begravelsets
Bekostning og den afdødes Kost og Logie etc

44 Rd 12

Regningen som af de Paagieldende er alle orderet lÿder som følger:

Regning!
I Stervboen efter afgangne Jomfrue Stine Oveergaard som Døde hos mig Rasmus Mikelsen i Neder Fløjstrup, for udlagte samt laante Penge med videre.-

1784   bekommen af mig til laans5 Rd
kiøbt en Medicin til hende i Aarhuus 12
1785   for en Liigkiste betalt3 Rd
item for en Liigsten at lige over Graven4      4 
Fransk og Dansk Brendeviin med meere som ieg
købte i alt

4      2
Til Præsten og Degnen for Liig Prædiken, samt
videre opvartning betalt

9
for Spiisning ved Begravelset med  videre anføres4
for den salig Jomfrue Stine Overgaards Kost, Kaure,
Seng, Lÿs, Varme og opvartning i 20 Uger anføres

14
Summa44   Rd  12ß

Denne Regning indstilles til Skifte Forvalterens udbetaling af Stervboen.-
Fløÿstrup den 27.de Martii 1786 Raasmus Michelsen

(m) Skiftets Bekostning
Stemplet Papiir No 14 til 6 Rd 3
Beskrivningen paa 8 Ark á 3 ₻ 4
Skifteforvalteren Tiener efter loven 1
Vurderings og Vitterligheds Mændende 2 4
Summa Udgift136 Rd  2 ₻
Staar nu fra Indtægten1364 Rd 3 ₻  12 ß
Afdragne Udgifter136         2
Saa bliver Boens beholdne Midler1228 Rd 1 ₻  12 ß
Derudi afgaar Skifte Salarium 1 prct 12          1      10
Igien 1216 2

Siger tolv hundrede og Sexten Rixdaler Toe Skilling.-

Denne beholdne Capital deles imellem vedkommende og forhen benævnte Arvinger Saaledes:-

1. Den afdødes Søster Karen Rasmusdatter gift med
Rasmus Mikelsen i Fløÿstrup tilkome

405 Rd 2 ₻ 2/3 ß
2. Den anden Søster Kirsten Rasmusdatter Enke
af Rasmus Nielsen i Randlev, Ligesaa

405 Rd 2 ₻ 2/3 ß
3. Den tredie og afdøde Søsters Børn
(a) Sønnen Rasmus
(b) Datteren Anne

270 Rd  15   7/9
135  Rd  10   8/9
Tilsammen ovenmelt Summa1216 Rd 2 ß

Skiftesamlingen den 3.die forige Maaned beviiser, at Kirsten Rasmusdatter har faaet 380 Rd betalt paa hendes Arv , og Resten fc: 25 Rd 2 ₻  2/3 ß blev Hende nu leveret. Ligesaa er den mindre Aarige Arving Rasmus Andersen berørte Dato bleven betalt 250 Rd, og resten af Hans Part, som er 20 Rd 1₻  5 7/9 ß blev Ham under denne Forretning leveret.- Rasmus Mikelsen fra Fløÿstrup blev ogsaa ved denne Forretning udbetalt den Hans Kone tilfaldne Arv 405 Rd 2 ₻ 2/3 ß.-

Den umÿndige Anne Rasmusdatters Arv forbliver under Baroniets Oberformÿnderie, indtil Hun ved giftermaal eller paa anden maade bliver mÿndig.

Ingen af tilstædeværende, havde videre end dette Skifte at erindre, men erklærede sig at være med dets Behandling fornøÿet i alle maader.- Og altsaa blev Forretningen hermed sluttet og til Endebragt. Datum ut Supra N. Brandt

Paa egne vegne Rasmus Andersen, som Curator Harthman
Som overværende Vitterligheds Mænd E.C. Stiernholm, Peder Frantzen
Som overværende Arvinger Kirsten Rasmusdatters som Lauværge Schou. Paa min Hustrus vegne Rasmus Mikelsen