Søren og Christen i Over Fløjstrup

Søren og Christen er sønner af mine 4 tip oldeforældre, Jens Sørensen og Maren Hansdatter, de bosatte sig henholdsvis i Malling by og Over Fløjstrup. Søren var svigerfar til min 2 tipoldefar Hans Jacobsen, der ligeledes var gårdmand i Neder Fløjstrup og nabo til Christens søn Peder Christensen.

Over og Neder Fløjstrup Beder og  Malling sogn

Matrikelkort Over Fløjstrup

matrikler i Over og Neder Fløjstrup

for at se billeder i stor størrelse, højreklik og vælg ny fane.

Søren og Christens forældre Jens Sørensen og Maren Hansdatter stifter vi bekendtskab med ved Marens død i 1738, hvor der foretages en skifteforretning:

Efter Jens Sørrensens Hustru Salig Marren Hansdatter i Overfløÿstrup

“Anno 1738 d. 16 Aprilÿ indfandt sig i Sterfboen efter Afgangne, Salige Maren Hansdatter i Overfløÿstrup, Paa Høÿ=Welbaarne Herskabets vegne, Ridefogeden Anders Jensen, paa Rettens vegne Birkedommeren Rasmus Jensen, med tiltagne  2.de Wurderingsmænd Laurs Lauritsen den Ældre og Laurs Lauritsen den ÿngre i bemelte Fløÿstrup, Til at foretage Regestering og Wurdering efter bemelte afgangne til Skifte og Deling Imellem hendes og efterladte Jens Sørrensen og deris Sammen aulede Børn som ere 2 Sønner Navnlig Sørren Jensen 3 aar og Christen Jensen 1¼ aar, hvor der blef Sammentalt og af Enkemanden foregivet som følger.”

Skifte

Sønnernes fæstebreve

Søren Jensen, bosætter sig i Malling by og overtager sin svigerfars, Niels Hansens gård der

“Jeg Christian Friederich Güldencrone Friherre til Wilhelmsborg og Herre til Moesgaard, Deres Kongl. Majts: Cammerherre. Giøre vitterlig at sig haver Stæd og Fæst, og hermed Stæder og Fæster Søren Jensen af Overfløÿstrup den Gaard i Malling som Niels Hansen sidst har beboet og nu til hannem formedelst alderdom og svaghed afstanden og overladt samme, samme er bestaaende efter nye Matricul af Hartkorn, Agger og Eng 4 td 3 skp 1 fkr hvoraf forannævnte Søren Jensen svarer alle Kongelige Skatter og Paabud de som nu er, eller herefter maatte paabudet vorde så og Yder og Clarerer den skyld i Gaarden navnlig Landgield efter Jordebogen tilligemed Ægt og Arbejde alt til sin rette tiiden. Gaardens Bygninger samme hand at forbedre og stedse at holde vedlige og i forsvarlig stand, samme rettelig at Dÿrke, giøde og handle, Indtet derfra at bortleÿe eller lade frakommen, saa haver hand og saalænge Rum og Leÿlighed dertil ved Gaarden nu samme aarligen at plandte og sætte 10 Pieletræer eller andre gode træer, hvilke hand holder vedlige at de kommer til fremvæxt, Og allene Ærbødigest at rette og forholde sig efter hands Kongl: Majes: allernaadigste love og Forordninger, samt mig og min fuldmægtig hørig og lydig, altsammen under dette til fæstens fortabelse, til Indfæstning betalt 30 Rdr naar ovenmelte Søren Jensen dette foreskrevne efterkommer maa hand bemelte Gaard med sine tilliggende Jorder sin Livstid nyde, bruge, beholde og besidde. Til Bekræftelse under min Haand og Personlige Signette Wilhelmsborg d1 april 1770.

C:F:B: Güldencrone (L.S.)”

Fæste Søren Jensen

Sørens søn Niels overtager fæstet efter sin far i 1809. Gården i Malling har mtr. 4, som ses af matrikelkortet og hartkornsextrakten

“1809 Malling Niels Sørensen
Friderich Julius Christian Baron Güldencrone Friherre til Baroniet Wilhelmsborg herre til Baroniet Marselisborg og Moesgaard Kongelig Majestæts Kammerherre Stifts og Amtmand over Aarhus Amt Storkors af Dannebroge. Giør vitterligt at sig herved Gaard bortfæster til Bondekarl Niels Sørensen af Malling, den Gaard i Malling Bye, under Baroniet Wilhelmsborg som hans fader Søren Jensen til ham haver afstaaet og som staaer for Hartkorn 5 tdr. Bemelte Niels Sørensen modtager altsaa fornævnte Gaard i den Stand samme efter vedhæftede Synsforretning forefindes, tillige med alle dens Jorder, af Hauge Agger og Eng, med hvad min for den nærværende tid rettelig tillægger og paa livstid til Beboelse og Brug beholder, imod deraf at betale alle Kongelige Contributioner i rette Tid, erlægger sin Landgilde til hvert aars Mortensdag, Penge 2 Rdr Rug 1 td 1 skp 2 fkr, Byg 2 tdr og Havre 1 td 4 skpr, forretter en halv Gaards Hoverie til Wilhelmsborg i overensstemmelse med Godsets Bønders sluttede hoveriforening, og vedhæftede Hoverifortegnelse eller i fald jeg skulle blive fundet at forvise ham hoverifrihed derfor aarlig betaler 16 Rdr: Holder Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium i forsvarlig og god stand; dyrker dens Jorder paa beste muulige maade; viser og vedbørlig Lydighed mod mig min Forvalter; og andre som udretter mine lovlydige Befalinger og i øvrigt holder sig Lovene aldeles efterrettelige, alt under dette fæstes forbrydelse og anden lovlig Straf. Udi Indfæstning er betalt 80 Rdr.
Til Bekræftelse under min haand og forsegling.
Moesgaard den 19.de August 1809
Güldencrone
Ligelydende Original fæstebrev modtaget til vedbørlig Efterlevelse.
Niels Sørensen”

Fæste Niels Sørensen

Malling by mtr 4 førhen mtr 9

Hartkornsextrakt Malling 1836 matrikel nr. 4 Niels Sørensen er brugeren. Matrikel 4 er der hvor Malling Landbrugsskole er beliggende i dag.

Hartkornsextrakt Malling efter 1836 matrikel nr. 4 Niels Sørensen er brugeren, Vilhelmsborg er ejeren.

Matrikelkort Malling

Christen Jensen, bosætter sig i Over Fløjstrup og overtager faren Jens Sørensens fæste

“Christian Friederich Güldencrone Friherre til Wilhelmsborg og Herre til Moesgaard, Deres Kongl. Majts: Cammerherre. Giøre vitterlig at sig haver Stæd og Fæst,  og hermed Stæder og Fæster Christen Jensen af Overfløÿstrup dend Gaard i  bemeldte Overfløÿstrup som hands Fader Jens Sørensen sidst beboede, og nu til Hannem overladt og er afstanden hannem samme er bestaaende af Hartkorn efter den nye Matricul Agger og Eng 6 td 5 skp 3 fkr 1 alb. hvor af fornæfnte Christen Jensen svarer alle Kongelige Skatter og Contributioner som nu er eller herefter paakommendes vorder, saa og yder og Clarerer efter Jordebogen den sædvanlige Landgielde, samt Ægt og Arbejde, alt til sine rette tiiden, ligesom hands fader før har giorde og givet samme Gaardens Bygninger haver hand at forbedre, og stedse at holde i vedbørlig og forsvarlig stand, Jorden Rettelig at dørke giøde og Handle, intet derfra eller noget af Gaardens tilliggende at bortleje eller lade frakomme, paa samme Gaard og saalænge Rum og lejlighed var dertil haves aarligen at plandte og sætte 10 Piele eller andre gode Træer, skulle hand  uopfordren og holder vedlige at de kommer til fremvæxt  at rætte forholde sig efter hands Kongel: Majestæts allernaadigste love og forordninger, samt at være sit Herskab eller befuldmægtig hørig og lydig altsammen under dette sit Fæstes Fortabelse Til indfæstning betalt 50 Rdr  Skulle ovenmelte Christen Jensen alt forskrefen efterkomme maa hand bemelte Gaard sin Livstid nyde, bruge, beholde og besidde. Til Bekræftelse under min Haand og Personlige Signette

Wilhelmsborg d 21 Februarii 1770

C:F:B: Güldencrone (L.S.)”

Christen overtager sin fars gård i Over Fløjstrup mtr. 6

Fæstebrev Christen Jensen

Christen finder vi også som lægdsmand tilbage til den første lægd i 1795 til 1807, hvorefter sønnen Jens overtager jobbet.

Christen Jensen lægdsmand lægd 3 1804

Christens søn Jens Christensen overtager fæstet efter sin far

“1807  Over Fløÿstrup Jens Christensen.
Friderich Julius Christian Baron af Güldencrone friherre til Baroniet Wilhelmsborg herre til Baroniet Marselisborg og Moesgaard, Kongelig Majestæts Kammerherre Stiftsbefalingsmand over Aarhus Stift og Amtmand over Aarhus Amt. Giør vitterligt: at sig hermed bortfæster til Jens Christensen af Over Fløÿstrup den Gaard ibdm. under Baroniet Wilhelmsborg som hans Fader Christen Jensen til ham har afstaaet, og hvis Hartkorn er Jordskyld 6 tdr 1 skp 3 fkr ½ albm, Skovskyld 1 skp 3 skr 1 1/10 albm. Han modtager altsaa bemelte Gaard strax i den stand som efter indfæstets Synsforretning som findes, og deraf i rette tid betaler alle Kongelige Contributioner, erlægger i Landgilde til hvert  Aars Mortens Dag Penge 4 Rdr Rug 1 tdr Byg 2 tdr 4skp 2 skr; forretter hoverie efter Foreningen og indfæstets fortegnelse, holder Gaardens Bygninger i forsvarlig og god stand; dyrker dens Jorder paa bedste mulige maade; viser vedbørlig  Lydighed mod mig, min Forvalter og andre som udrette mine lovlige Befalinger og i øvrigt holder sig Lovene efterrettelige; alt under dette Fæstes fortabelse og anden Lovlig straf.  i Indfæstning er betalt 120 rdr, til bekræftigelse under min Haand og forsegling.

Moesgaard den 6. August 1807 Güldencrone

Ligelydende Original Fæstebrev modtaget til vedbørlig efterlevelse  af Jens Christensen.”

Fæstebrev Jens Christensen 1807

Af matrikelkortet og hartkornsextrakten ses at det drejer sig om matrikel 6 i Over Fløjstrup

Hartkornsextrakt Over Fløjstrup 1836 Jens Rasmussen mtr 6, Jens rasmussen blev gift med Jens Christensens enke Johanne Jensdatter og overtager fæstet

Hartkornsextrakt Over Fløjstrup efter 1836 Jens Rasmussen mtr 6 nu med Christen Jensens navn tilføjet

Jens Christensen var åbenbart en travlt optaget mand, han var foruden fæstegårdmand også sognefoged i Over Fløjstrup og kystbefalingsmand, efter napoleonskrigene i 1807 til 1814, hvor den danske flåde blev erobret af englænderne blev der oprettet en kystmilits bestående af lokale personer der hurtigt kunne kaldes sammen for at imødegå fjendtlig landgang, Jens har været befalingsmand i denne milits. Han efterlod sig ved sin død en betragtelig formue på over 4000 Rdr. mange af pengene stod i pantobligationer, hvor han har lånt penge ud. Skiftet efter ham strækker sig over flere sider og forhandlinger. Hvordan det har været muligt for en gårdfæster er svært et gennemskue og ingen svar endnu.

Jens Christensen lægdsmand Beder Hovedrulle 1822

Han dør i 1825 og hans enke bliver gift med Jens Rasmussen, hvis navn optræder i hartkornsextrakterne.

Vilhelmsborg gods Skifteprotokol 1814-1838

703 Jens Christensen i Over Fløjstrup. 16.8.1825, fol.245, 251, 253, 266B, 270, 291.
E: Johanne Jensdatter. LV: bror Hans Jensen i Seldrup, Jens Rasmussen, der ægter enken. B: Christen 16, Kirsten 14, Jens 13, Niels 9, Anne Marie 7, Hans 5, Søren 2, Oluf 9 mdr. FM: farbror Peder Christensen i Neder Fløjstrup. Desuden nævnes afdødes far Christen Jensen og afdødes søsters (Birthe Christensdatter) børn Christen Jensen i Krekær, Kirsten Jensdatter, Birthe Jensdatter.

“Registrerings og Vurderings forretning efter afg: Kystbefalingsmand og Sognefoged og Gaardfæster Jens Christensen i Over Fløÿstrup 1825 den 16 August som efter 30.te dag efter at Gaardfæster Jens Christensen i Over Fløÿstrup ved Døden var afgaaet, indfandt sig Skifteholderen Forvalter Mohr af Gothaab for i overværelse af Retten af vitterligheds og vurderingsmænd, Gaardfæster Hans Jacobsen af Neder Fløÿstrup og Jens Nielsen her af Byen at afholde lovlig Registrerings og Vurderings forretning over det fælleds boe til paa efterfølgende Skifte og Deling mellem den afdødes Enke Johanne Jensdatter og hendes med den afdøde sammenaulede Børn som var: en Søn Christen 16 Aar, en ditto Jens 13 Aar, en ditto Niels 9 Aar, en ditto Hans 5 Aar, en ditto Søren 2 Aar, en ditto Ole ¾ Aar, en Datter Kiersten 14 Aar og en ditto Ane Marie 7 Aar. Som Formÿnder for samtlige disse umÿndige var mødt Farbroderen Sognefoged Peder Christensen af Neder Fløÿstrup og som Lauværge for den ligeledes tilstedeværende Enke mødte hendes Broder Gaardfæster Hans Jensen af Seldrup. I samtlige disses overværelse blev forretningen paabegyndt og hermed sat.”

“Continuation af Skiftet efter afg. Kystbefalingsmand og Sognefoged Jens Christensen i Over Fløÿstrup.
1825 den 19. September blev dette Skifte atter foretaget i Stervbogaarden af Skifteholderen Forvalter Mohr paa Gothaab, i overværelse af Witterligheds vidner Sognefoged Søren Rasmussen og Ungkarl Niels Jensen begge her af Byen. De Umÿndiges Formÿnder Sognefoged Peder Christensen af Neder Fløjstrup var mødt, og forlangte i forening med Enken Johanne Jensdatter, at nedenstaaende Boet tilhørende obligationer nemlig: 1. Den af Selvejer Gaardmand Simon Christensen i Saxild under 11. Junii 1820 udstedte stor 260 Rdr Sølv, 2. en Ditto af Ditto udstedt 11. Decb. stor 360 Rdr Sølv, 3. en Ditto udstedt af Huusmand Ole Eschildsen paa Onsted Mark Dateret 20 Junii 1819 stor 400 Rdr Sølv, men hvor af Dette boe ikkun har tilgode 100 Rdr Sølv, 4. En 2. priorotets Pante Obligation udstedt af Gaardmand Niels Nielsen Kÿsing Dateret 24. Junii 1821 stor 600 Rdr Sedler, men hvoraf Dette Boe kuns har tilgode 300 Rdr Sedler, 5. En 1. prioritets Pante Obligation udstedt af Rasmus Knudsen i Grindsnab, dateret 23. Decbr. 1822 stor 250 Rdr Sedler, 6. En Ditto udstedt af Selvejer Gaardmand Niels Rasmussen i Randlev Dateret 4. Marts 1824 stor 875 Rdr Sølv, 7. En 2. Prioritets Ditto udstedt af Gaardmand Jens Rasmussen i Dÿngbÿe Dateret 24. May 1823 Stor 546 Rdr Sølv, 8. En 1. prioritets Ditto udstedt af Selvejer Gaardmand Jens Nielsen i Lemming Dateret 24 Junii 1811 stor 3000 Rdr sedler omskreven til 1050 rdr sølv hvoraf Boet endnu har tilgode 852 Rdr 90 sølv. For derefter at kunne føre og Tilbørligen afskrive de endnu tilbagestaaende og forfaldne Renter af fornævnte Capitaler. Dette Formÿnderens og Enkens Forlangende Indvilgede Skifteretten imod at disse Een for Begge og Begge for Een med Deres Underskrivt her i Protokollen forbandt sig til at staae Hermed til Ansvar samt for Obligationernes Tilbagelevering som og aflæggende Rigtighed for de førte Renter og Capitalsafdrag md: md: Dernæst blev de ovenmelte Obligationer saaledes som anført til fornævnte Vedkommende udleveret:

Peder Christensen Johanne Jensdatter”

Den endelige skifteforretning 15. januar 1829:

“Continuation og Slutning af Skiftet efter Kystbefalingsmand Jen Christensen i Over Fløjstrup.
1829 den 15 Janv: blev dette Skifte foretaget her paa Gotthaab af Skifteholderen Forvalter Mohr i Overværelse af Witterligheds Widnerne Friderich Astrup her paa Gaarden og Sognefoged Søren Rasmussen af Over Fløjstrup. Som Formynder for de Umyndige og Curator for den Mindreaarige Søn Christen Jensen var mødt disses Fars Broder Gaardmand og sognefoged Peder Christensen af Neder Fløjstrup og da Enken Johanne Jensdatter nu er gift saa mødte paa hendes og egne vegne Manden Jens Rasmussen af Over Fløjstrup.”

Vi ser her børnenes arvepart efter at enken har arvet halvdelen:

“Christen 488 rdr 3 3/7
Jens 488 rdr 3 3/7
Niels 488 rdr 3 3/7
Hans 488 rdr 3 3/7
Søren 488 rdr 3 3/7
Ole 488 rdr 3 3/7

Kirsten 244 rdr 1 5/7
Anne Marie 244 rdr 1 5/7″

Arverækkefølgen for Gården

Citat side 126 fra.

Danske Gaarde II samling første bind ingen årstal

“S. Jensen’s Gaard, Beder Sogn. Postforb. og St.: Beder, hvortil c. 3½ Km.
Gaarden ligger c. 15 Km. fra nærmeste Købstad, Aarhus. Nuværende Ejer: Søren
Jensen, som købte Gaarden 1. April 1894, er født paa Ejendommen 8. Oktbr. 1860
og gift med Johanne Rasmussen, født i Alume i Græsted Sogn 17. Juni 1868.
Matr.-Nr. 6a m. fl. af Overfløjstrup. Hartkorn 6 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. 2% Alb. Ejendomsskyld
42,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 4,000 Kr., for Avlsb. 14,000 Kr.
Gaardens samlede Areal udgør 65^ Td. Ld., deraf Ager 61, Eng og Mose 2,
Skov 2, Have og Gaardsplads H. Af Agermarken drives 35 Tdr. Ld. V. for Gaarden
1 en 8 Marksdrift; 6 Tdr. Ld. længst mod V. og 20 Tdr. Ld. 0. for Gaarden
drives hver for sig i en 6 Marksdrift. Jordens Bonitet er i den v. Mark god Lermuld
paa Lerunderlag, medens den ø. Mark er af noget lettere Beskaffenhed. Besætningen
bestaar af 15 Malkekøer foruden 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 5 Heste,
2 Faar. Sidste Aar solgtes c. 35 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af sortbroget
Race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget Tillæg.

Ejendommen er formentlig i mere end 200 Aar gaaet i Arv i den nuværende Ejers
Slægt, tidligere som Fæstegaard under Baroniet Wilhelmsborg, men siden 1850erne
som Selvejergaard, idet den nuværende Ejers Fader, Jens Jensen, ved denne Tid købte den til fri Ejendom. 1875 overlod han den til sin ældste Søn, Jens Peter Jensen, af hvem den nuværende Ejer har købt. Gaardens Bygninger ligger endnu paa deres oprindelige Plads i den s. Side af Overfløjstrup By. Hovedb., der er af Egebindingsværk,
er sikkert meget gammel; en Bjælke i Bryggerset bærer indskaaret I. R. S. K. I. D.
1828. (Forbogstaverne af den nuværende Ejers Bedsteforældres Navne). Avlsb. er dels
af Egebindingsværk, dels af Grundmur. V. for den egentlige Gaardplan ligger en Stublade. Alle Gaardens Bygninger er tækkede med Straa. Gaardens Jorder mod V. er jævne og flade, medens Jorderne mod Ø., som tidligere var delvis kratbevoksede, og hvor endnu Skoven findes, har en mere bakket Overflade., Her findes et Højdepunkt, Kobjerg, fra hvilket der er en storslaaet Udsigt over Havet til Mols, Helgenæs, Tunø og Samsø.”

Vi kan følge arverækkefølgen fra Hans Sørensen op til vores tid med Rasmus Jensen, der  døde i 1993, som den sidste i rækken. Efter matriklen kan man se, at gården er solgt i 1994 og jorden solgt fra og delt i to, der hvor der i dag er gartneri og selve gården:

Jens Sørensen (1708-1783) ~ Maren Hansdatter (1707-1738)
Christen Jensen (1736-1808) ~ Kirsten Pedersdatter (1743-1822)
Jens Christensen (1777-1823) ~ Johanne Jensdatter (1787-1859)
Jens Rasmussen (1805-1847) ~ Johanne Jensdatter (1787-1859) – Johanne gift 2. gang
Jens jensen (1813-1874) ~ Karen Sørensdatter (1822-1858) – søn af Jens Christensen (1777-1823)
Jens Peter Jensen (1850-1930) ~ Isabella Theone Sophie Handrup (1856-1937) – han sælger gården til sin halvbror Søren Jensen og flytter til København
Søren Jensen (1860 – 1930) ~ Lene Johanne Rasmussen (1868-1933) – søn af Jens Jensen (1813-1874) ~ Mette Sørensdatter (1830 – 1863) gift 2. gang
Rasmus Jensen (1897-1993) ~ Kirstine Marie Skov Gisselmann (1905-1976)

Rasmus Jensens børn overtager gården i 1973

Tingbog 1977

Matrikel 6a 2018

Brandtaxation 1862
Århus Branddirektorat Sognetaksationsforretning for Ning hrd. ops 669

“Fors No. 115
Aar 1862 den 31 August Kl 5 om eftermiddagen er af Undertegnede Sognetaxationsmand i henhold til Lov af den 4. Marts 1857 Foretaget følgende Taxationsforretning til Indtagningen i Landbygningernes almindelige Brandforsikring.

Beder Sogn og Over Fløjstrup Bye Jens Jensens selveiergaard Matr No. 6.
a. Stuehuset i Øst og vest brugtes til Beboelse Bindingsværk og Straatag muret med Brændte Steen.
b. Det østre længde 14 Fag Langt 36½ Alen Dybt 10½ Alen høit 3½ Alen Blandet Undertømmer med Ege og Birk blandet overtømmer med Fÿrer og Birk muuret med brændte Steen en Tømmergavl i Nord Straatag indrettet fra Nord saaledes 3 Fag til … stue og Huggehuus 1 Fag til Vognport 2 Fag til Faarehuus 2 Fag til Port 6 Fag til kostald med Bræddeloft 1 Fag Vindduer med smaa Ruder og glatte Døre Huuset er ombygget taxeret saaledes.
14 Fag a 50 Rd er 700 Rd
Det er hidtil forsikkret for 450 Rd som nu indgaar.
c, Søndre Længde 20 Fag Langt 51¾ Alen Dÿbt 10½ Alen høit 3½ Alen Ege under og blandet overtømmer med dels muuret og del klinede Vægge Bræddegavle og Straatag indrettet fra øst saaledes 4 Fag til 6 Fag til Hestestald og Karlekammer med Bræddeloft 2 Fag til Loe 3 Fag til Lade 3 fag til loe 2 Fag til Lade 4 glatte Døre taxeret saaledes
20 Fag a 50 Rd er 1000 rd
det er hidtil forsikkret under Hoved No. 75 for 600 som nu indgår
d. Væster Længdee Bindingsværk og Straatag benyttes til Loe og Lade.
Af de ovennævnte Bÿgninger imellem Litra a og b er 1¼ Alen Litra b og c er sammenbygget imellem Litra c og d er 1¼ Alen imellem Litra d og a er 1½ Alen
Gaarden ligger 14 Alen fra nærmeste fremmede Bygning af 2. den afdeling.

Denne Forretning have vi foretaget saaledes at vi trøste os til med vor Ed at bekræfte samme.

Over Fløjstrup den 31. August 1862

Niels Sørensen Niels Hansen Jens Jensen
Formand Taxationsmand

Betalt
Formanden 2 mark
Taxationsmanden 5 mark
Branddirektøren 4 mark
i alt 1 Rd 5 mark
Niels Sørensen”

Christen Jensens søn Peder Christensen
Jens overtager gården efter sin far i Over Fløjstrup mtr. 6, så vi ved nu at både Christen og hans far fæstede samme gård, mtr. 6 i Over Fløjstrup. Matriklen ligger lige på grænsen til Neder Fløjstrup og er måske forklaringen på at Peder Christensen slår sig ned i Neder Fløjstrup. Christen var foruden fæstegårdmand og senere selvejer også sognefoged i Neder Fløjstrup.

Peder christensens fæstebrev Moesgaard 1803 – Moesgaard Fæsteprotokol 1684-1890 side 102

“1803 Neder Fløjstrup
Peder Christensen
Friderrich Julius Christian Baron af Güldencrone, Friherre til Wilhelmsborg og Herre til Moesgaard – Konglig Majestæts Kammerherre.
Giør vitterligt: at jeg hermed bortfæster til Bondekarl Peder Kristensen i Over Fløÿstrup, den Gaard i Neder Fløÿstrup som Niels Pedersen til Ham haver afstaaet og som staar for Hartkorn 5 Tdr 7 Skp 2 F 1½ Album. Han modtager altsaa fornævnte Gaard i den stand samme efter vedfæstede Sÿnforretning forefindes, og deraf i rette Tid betaler alle Kongelige Contributioner, erlægger i Landgilde til hvert Aars Mortensdag Penge 1 Rdr 3 Mark 12 S, Rug 3 Skp, Bÿg 2 Tdr 4 Skp og Havre 2 Tdr 7 Skp, forretter hoverie efter Foreningen og vedhæftede Hoverifortegnelse; Holder Gaardens Bygninger og Besætning i forsvarlig og god Stand; bruger og dÿrker dens Jorder med bedste mulige Maade, viser vedbørlig Lÿdighed mod mig min Forvalter og andre som udrette mine lovlige Befalinger. Alt under dette Fæstes fortabelse og anden Lovlig Behandling. Ved Indfæstning er betalt 80 Rdr.
Til Bekræftelse under min Haand og Forsegling.
Moesgaard den 1. Octbr: 1803
Ligelÿdende original Fæstebrev modtaget til Efterlevelse af Peder Christensen Güldencrone (L.B.)”

Jordebog Moesgaard 1809

Hartkornsextrakt Neder Fløstrup 1836, Peder Christensen mtr 4 bruger

Peder er som vi kan se af Jordebogen 1809 og den første Hartkornsextrakt oprindelig fæster på gården i Neder Fløjstrup, men bliver på et tidspunkt efter 1836 selvejer.

Hartkornsextrakt Neder Fløstrup efter 1836, Peder Christensen mtr 4 ejer

Matrikel Neder Fløjstrup 1844, Peder Christensen mtr 4 ejer

Arverækkefølgen for Gården

Citat side 134 fra.

Danske Gaarde II samling første bind ingen årstal

“Bundgaard, Malling Sogn. Postforb. og St.: Beder, hvortil c. 2 Km. Gaarden
ligger c. 13 Km. fra nærmeste Købstad, Aarhus. Nuværende Ejer: Niels Rasmussen,
som købte Gaarden 1. April 1911, er født i Over Fløjstrup 30. Aug. 1882
og gift med Maren Jacobsen, født paa Ejendommen 27. Juli 1888.
Matr.-Nr. 4a m. fl. af Neder Fløjstrup. Hartkorn 6 Tdr. 4 Skpr. 1% Alb.
Ejendomsskyld 45,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 8,000 Kr., for Avlsb.
15,800 Kr. Gaardens samlede Areal 75 Tdr. Ld., deraf Ager 57 Eng 4, Skov 12,
Have og Gaardsplads 1 H. Agermarken drives i en Øster- og en Vestermark, begge
i samme 8 Marksdrift: Grønjordshavre, benyttet Brak, Vintersæd, Byg, Roer,
Udlægshavre og 2 Græsmarker. Jordens Bonitet er god, kraftig Muld paa
noget uensartet Underlag. Besætningen bestaar af 16 Malkekøer foruden 16 Stkr.
Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 5 Heste, 1 Føl samt 4 Faar og Lam. Sidste Aar
solgtes c. 50 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af sortbroget Race, vedligeholdes
hovedsagelig ved eget Tillæg.

Bundgaard har langt tilbage i Tiden været Selvejergaard. Den ældst kendte Ejer
hed Peder Niels Vestsen. Han skødede 1770 Gaarden til sin Søn, Niels Pedersen Vestsen, som atter 1804 solgte den til senere Sognefoged Peder Christensen fra Overfløjstrup for 200 Rbd. Han overdrog den 1846 til sin Søn, Christen Pedersen, hvis Enke, Ane Marie Andersen fra Pøel, 1861 blev gift med Niels Jacobsen fra Overfløjstrup. Han ægtede efter hendes Død Rasmine Severine Rasmussen fra Malling, som 1911 overdrog Gaarden til sin Svigersøn, den nuværende Ejer, efter i 10 Aar selv at have drevet den. Gaardens Bygninger laa tidligere lidt længere mod V. til dels sammenbyggede med Hans Jensens Gaard, men blev i 1878 henflyttede paa deres nuværende Plads, hvor de opførtes alle af Grundmur, Hovedb. med Skifertag, Avlsb. med Straatage. Uden for den egentlige Gaardplan ligger Svinestald og Gødningshus samt Hønsehus. Gaardens faste Maskiner drives ved Petroleumsmotor. Bundgaard er en smuk og anselig Gaard, hvis velholdte, rummelige Bygninger, omgivne af Have og Plantninger, gør et meget hyggeligt og tiltalende Indtryk. Fra Gaarden er en vid Udsigt over Aarhusbugten og Kattegat. Gaardens Skov ligger mod Ø.; dens Træbestand er væsentlig Bøg.”

Dette er Lene Hansen linje, hvor både Peder Christensen og oldeforældrene er dele af gårdhistorien:

Peder Christensen (1774-1849) ~ Ane Nielsdatter (1787-1869)
Christen Pedersen (1809-1860) ~ Ane Marie Andersdatter (1821-1881)
Niels Jacobsen (1836-1901) ~ Ane Marie Andersdatter (1821-1881) – her skifter den direkte linje fra Peder Christensen til søsteren Birthe Christensdatters linje
Niels Jacobsen (1836-1901) ~ Rasmine Severine Rasmussen (1860-1844)
Niels Rasmussen (1882-1949) ~ Maren Jacobsen (1888-1961)
Olaf Pedersen (1915-1977) ~ Anna Margrethe Larsen (1921-2004)
Niels Rasmussen

De seneste generationer på Bundgård Tingbog 1979

Brandtaxation 1867
Århus Branddirektorat Sognetaksationsforretning for Ning hrd. ops 285

“Fors. No. 217
Aar 1867 den 23 August kl. 2 om eftermiddagen er af undertegnede Sognetaxationsmand i henhold til Lov af 4. Marts 1857 Foretaget følgende Taxationsforretning til Indtagningen i Landbygningernes almindelige Brandforsikring.

Malling Sogn Neder Fløjstrup By

Niels Jacobsens Ejendomsgaard Matr. No. 4a

a. Stuehuus i Nor Bindingsværk muurede Væge Straatag
Gl. Assuranse 1000 Rd
paa miten af denne bygning er opført en Korsbygning der vænder i mod nor af samme Bygningsmaterialer og bestaar af 2 Fag der ligeledes benytes til Beboelse disse 2 Fag taxeres til 100 Rdr pr Fag er 200 Rdr altsaa til sammen 1200 Rdr.
b. det Søndre Huus hade under fors. No. 137 for 500 Rdr er nedbrudt og udgaard paa samme sted er igjen opført et nyt Huus 14 Fag Ege Bindingsværk muret med brændte Mursteen Fÿrovertømmer og Straatag og 4 Fag Kampestensmuur i Østre ende der var indrettet til Kostald. Bygningernes længde er 46 dybde 13 høide 4 Alen, de 2 miderste Fag af Laden er indkjørselsport.
Denne Bygning taxeres saaledes

14 Fag a 60 Rdr er 840 Rdr
4 Fag a 70 Rdr er 280 Rdr
tilsammen 1120 Rdr

c. Østre længde af samme Bygningsmaterialer som Litra a
Gl. Assurangse 900 Rdr
d. væstre Længde af samme Bygningsmaterialer
Gl. Assurangse 600 Rdr
e. Et Huus Østen for Gaarden af samme Bygningsmaterialer
Gl. Assuranse 210 Rdr
Summen 4030 rdr

Gaarden var forhen forsikret under fors. 137 for i alt 3210 Rdr som nu udgaard

Gaarden lige Byget tæt til matr No. 2 og Litra a d c er sammen byget

Ildstederne forsvarlig indrettet mod Ildsfare og Bygningerne godt vedligeholt
Forretningen have vi foretaget saaledes at vi trøste os til med vor Ed at bekræfte samme.

Neder Fløjstrup den 25. August 1867

Ander Sørensen Hans Jensen
Formand Taxationsmand

Betalt

Formanden 2 mark
Taxationsmanden 5 Mark
Branddirektøren 4 mark
Stempelafgift 1 mar
i alt 2 Rdr”

Brandtaxation 1869
Fæstehus tilhørende matrikel 4

Hans Jacobsen Neder fløjstrup

Min anden 2 tip oldefar Hans Jacobsen fra Neder fløjstrup var gårdfæster på gården med matrikel 2, der var sammenbygget med gården på matrikel 4, Hans var gift med Søren Jensens datter Maren, deres søn Jens Hansen var gift med Peder Christensens datter også med navnet Maren.

Hans havde overtaget fæstet efter sin stedfar Søren Michelsen, der havde fæstet før. Hans var et uægte barn af Maren Rasmusdatter, der senere blev gift med Søren.

Hans Jacobsens fæstebrev Moesgaard 1793 – Moesgaard Fæsteprotokol 1684-1890 side 91

“1793 Neder Fløjstrup
Gaardmand Hans Jacobsen
Friderrich Julius Christian Baron af Güldencrone, Friherre til Wilhelmsborg og Herre til Moesgaard – Konglig Majestæts Kammerherre.
Giør vitterligt: at jeg haver stedet og fæstet, ligesom jeg hermed stæder og fæster til Bondekarlen Hans Jacobsen den Gaard i Nederfløÿstrup, som hans Stiffader Søren Michelsen til ham haver afstaaet.- Hans Jacobsen maae og skal altsaa strax tiltræde fornævnte Gaard der staar for Hartkorn 4 Tdr 6 Skp 2 2/3 F, og beholde den i Fæste sin Livstid saafremt han derved opfører sig i alle maader overensstemmende med Fæsterens almindelige Pligter, og især: Betaler alle Kongelige Contributioner i rette Tid.- Svarer Landgilde hver Martini Dag, Penge 3 Rdr 2 Mark 5 Skilling, Rug 6 Skp 3 3/4 F, Bÿg 2 Tønd: 1/2 F, Havre 1 Tdr 1 Skp 1/2 F, som er 2 Rdr 5 Mark 7 S denne ved Formanden har betalt, holder Gaardens Bygning, Besætning og Inventarium i vedbørlig stand, saaledes som de Kongelige Anordninger foreskrive, og i henhold til den Sÿnsforretning der bliver vedhæftet dette Fæstebrev.- Foretter en halv Gaards Hoverie til Moesgaard, saaledes som samme er bestemt i den med Godset sluttede Hoverieforening som han forblive til at efterleve, hvor hos tillige er Tilorderet – at naar jeg maatte faae i Sinde at Tilordere ham Hoverifrihed, saa skal han herfor betale 16 Rdr, Siger sexten Rixdaler aarligt i to eller tre terminer efter min nærmere Bestemmelse.- Bruger og dÿrker Gaardens Jorder forsvarlig, og – viser vedbørlig Lÿdighed mod mig, min Forvalter eller andre, der udrette mine lovlige Befalinger.-
Indfæstningen er betalt med 40 Rdr Siger Fÿrretÿve Rixdaler.- Til fæstelse under min Haand og Forsegling
Moesgaard den 2. Maii 1793.- F:J:C: Bv: Güldencrone (L.B.)
Ligelÿdende originalfæstebrev til Efterlevelse modtaget Hans Jacobsen”

Eksempel på hoveriarbejde efter hoveriforeningen, her for Jens Laursen , jeg har ikke fundet de aktuelle fortegnelser, men da de er alle fortrykte har den derfor været mage til Peder Christensens og Han Jacobsens.

Forside af hoveriforening for Jens Laursen i Christiansgaard

hoveriarbejde for Jens Laursen i Christiansgaard

Jordebog Moesgaard 1809

Arverækkefølgen for Gården

Citat side 134 fra.

Danske Gaarde II samling første bind ingen årstal

“H. Jensens Gaard, Malling Sogn. Postforb. og St.: Beder, hvortil c. 2 Km.
Gaarden ligger c. 13 Km. fra nærmeste Købstad, Aarhus. Nuværende Ejer:
Hans Jensen, som overtog Gaarden ved Giftermaal om Foraaret 1858, er født i
Beder 3. Febr. 1826.
Matr.-Nr. 2a m. fl. af Neder Fløjstrup. Hartkorn 6 Tdr. 2 Fdkr. 1 % Alb.
Ejendomsskyld 38,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 4,500 Kr., for Avlsb.
14,500 Kr. Gaardens samlede Areal 63 Tdr. Ld., deraf Ager 59, Eng og Mose
3%, Have og Gaardsplads Gaarden er siden 1900 bortforpagtet til Ejerens
Søn, Jacob Hansen, som er født paa Ejendommen 30. Maj 1869 og gift med
Jensigne Sørensen, født i Lillenoer 26. Septbr. 1876. Af Agermarken drives c.
40 Tdr. Ld. nærmest Gaarden i en 8 Marksdrift: Grønjordshavre, Roer, Byg,
Rug og Blandsæd, Roer, Udlægshavre og 2aars Græs; og 19 Tdr. Ld. i en 8 Marksdrift: Grønjordshavre, Helbrak, Rug, Byg, Roer, Udlægshavre og 2aars Græs.
Jordens Bonitet er god, kraftig Muld paa noget uensartet Underlag. Besætningen
bestaar af 18 Malkekøer foruden 18 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 5 Heste
samt 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. 30 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød,
dansk Race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget Tillæg.

Ejendommen har tidligere været Fæstegaard under Moesgaard Hovedgaard, men
blev 1851 købt til fri Ejendom af Jens Hansen, som 1834 havde overtaget Gaarden
i Fæste. Hans Enke giftede sig senere, i 1858, med den nuværende Ejer, Hans Jensen.
Hovedb. er opført 1866 af Egebindingsværk. Kostalden er af Grundmur, bygget 1855-
Af samme Materiale er den ø. Længe, som er opført 1903, medens den v. Længe er
opført af Bindingsværk i 1834. Uden for den egentlige Gaardplan ligger en Svinestald
og en Kampestenslade. Alle Gaardens Bygninger bærer Straatage.”

Arverækkefølgen for min 2 tipoldefar Hans Jacobsen

Søren Mikkelsen (1732-1793) ~ Maren Rasmusdatter (1734-1800),
Hans Jacobsen uægte barn af Maren
Hans Jacobsen (1767-1843) ~ Maren Sørensdatter (1771-1819)
Jens Hansen (1805-1855) ~ Maren Pedersdatter (1811-1846) Ivans tipoldeforældre
Jens Hansen (1805-1855) ~ Marie Pouline Sørensdatter (1816-1859)
Ivans linje slutter her med Jens Hansen
Hans Jensen (1826-1913) ~ Marie Pouline Sørensdatter (1816-1859)
Hans Jensen (1826-1913) ~ Ane Marie Jacobsdatter (1828-1876)
Jacob Hansen (1869-1948) ~ Jensine Kirstine Sørensen (1876-1935)

Tingbog 1977

Senere ejere af ejendommen 6a bla.a. den Århusianske byggematador Olav de Linde.
Siden 2004 har den været ejet af Jacob Strøbel, der driver vinforretning på ejendommen.

Brandtaxation 1837
Århus Amts Branddirektorat Taksationsprotokol for Ning hrd. 1836-1850 ops 10

“Den følgende dag nemlig den 3die Marts(1837) fortsættes Forretningen med Taxationsmændene Sognefoged Peder Christensen og Gaardmand Frands Frandsen, begge af Neder Fløjstrup.

Malling Sogn, Neder Fløjstrup
1151
En Fæstegaard under Moesgaard, beboes af Jens Hansen, forhen under Hoved No. 50, Bi No. 6, Taxeret og forsikkret for 680 Rdr befandtes nu saaledes forandret og forbedret.
a. Stuehuset, sønden i Gaarden, 12 Fag 8 alen dyb, Ege Under – Fyrovertømmer dels murede dels klinede Vægge og straatag, alt til Beboelse med Loft Vinduer og døre, køkken og Bryggers 2 skorstene og Bagerovn, Fiællegulv i 4 Fag, taxeret for 600 Rdr.
b. det væstre Huus, 18 Fag 10 Alen dyb, af samme Materialier som Litra a. 3 Fag til Beboelse med Loft, Vinduer og dørre, de øvrige 15 fag Lade, taxeret for 360 Rdr sedler.
c. det nordre Huus, 11 Fag, 8½ Alen dyb, Ege Under – Fyrovertømmer, klinede Vægge og Straatag, til Stald og Vognremisse, taxeret for 220 Rdr Sedler.
d. det østre Huus, 4 Fag 6½ Alen dyb, af samme materialier som Litra c. til Faare – og Svinestie, taxeret for 80 Rdr Sedler.
Forsvarlig mod Ildsfare og som forhen meldt forsikkret. de anordnede Brandredskaber ere forefunde.
Taxationssum 1260 rdr.”

Brandtaxation 1845
Århus Amts Branddirektorat Taksationsprotokol for Ning hrd. 1836-1850 ops 200

“Aar 1845 den 15. Julÿ blev af undertegnede Branddirektør og Taxatormændene Sognefoged Jens Andersen af Østerbye og Sognefoged Jacob Andersen af Beder ifølge Moesgaards Gods foretaget følgende Taxationsforretninger.

1715
En Gaard i Nederfløjstrup, beboet af Fæster Jens Hansen forhen Hoved N. 50 Bi N. 6 forsikkret for 1260 fandtes nu saaledes forbedret:
a. Stuehuus i sønder 13 Fag 8 Alen dyb, Eg under Fyr Overtømmer, klinede vægge og Straatag alt til Beboelse med Loft, Vinduer og Dørre, Kjøkken Bryggers Bagerovn samt 2 Skorstene Fjællegulv 4 Fag, taxeret for 800 Rd.
b. det væstre Huus 18 Fag 10 Alen dyb, samme Materielier, 3 Fag til Beboelse med Loft, Vinduer og Dørre samt Skorsten de øvrige 15 Fag til Lade og Gjennemkørselport, taxeret for 800 Rd.
c. det nordre Huus 11 Fag 8¼ Alen dyb, Samme Materialier til Heste og Kostald, taxeret for 400 Rd.
d. det østre Huus 4 Fag 6½ Alen dyb, samme Materialier, til Faarehuus og Svinesti, Taxeret for 80 Rd.
Som meldt forhen forsikkret 2080 Rd.”

Brandtaxation 1870
Århus Branddirektorat Sognetaksationsforretning for Ning hrd. 1858-1872 ops 316

“Til en Taxationsforretning over en Gaard
Aar 1870 den 6. August Kl. 4 Eftermiddag er af Undertegnede Sognetaxationsmænd i henhold til Lov af 9. Marts 1857 forhøjet følgende taxation til indtagning i Landbygninger med almindelige Brandforsikring.
Malling Sogn Nederfløistrup By
Hans Jensen Eiendoms gaard matr No 2a
a. Stuehuus i Syd Bindingsværk Straatag
gl. Assurangse 1.210 Rd
b. Lade i væst Bindingsværk Straatag 1000 Rd
c. Stald i nord Bindingsværk Straatag 850 Rd
d. et Huus væsten for Gaarden 8 Fag 24 dyb 12½ høidt 4 Alen af Kampesten muured Fyre Overtømmer og Straatag alt indrettet til Lo og Lade, taxeret til 40 rd pr. fag 320 Rd
Et Huus sønden for Gaarden Bygningsmaterialier som litra d. består af 5 Fag lang 12 dyb 9 høidt 3 Alen og afbenytes til Suine Huus, taxeret til 30 rd pr. fag 150 Rd
Summa 3.530 Rd

Gaarden var forhen forsikkret under Hoved No. 221 for 3.060 Rd Som er udgaaed
Ovenstaaende Forretning have vi foretage saaledes at vi trøste os til med at bekræfte samme.
Nederfløjstrup den 6. August 1870
Anders Sørensen Christen Sørensen
betalt
Formanden 2 mark
taxationsmændene 3 mark
Brandirektøren 4 mark
Stempelafgift 1 mark
i alt 1 Rd 4 mark”

Kampestensladen litra d, mtr. 4 Neder Fløjstrup

Den nærmere grund til at udrede dette er udover at det er mine egne aner også  at der er et DNA match med Lene Hansen født i Danmark, men gift og bosiddende i Australien.

Lenes og mine fælles rødder

Aner til Lene Hansen og Ivan Laursen